Den vestlige endevæg


Introduktion

Endevæggene
- Den østlige endevæg
- Den vestlige endevæg
- Sammenstilling

Portrætterne
- Den sydlige væg
    - Hippokrates
    - Steno
    - Newton
    - Pasteur
    - Darwin
- Den nordlige væg
    - Aristoteles
    - Tycho Brahe
    - Kopernikus
    - Ørsted
    - Einstein
- Den vestlige endevæg
    - Bohr
    - Krogh

Andreas Friis
Artikel af Hannemarie Ragn Jensen

Credits m.v.


 

Andreas Friis' egen omtale af billedet

Det nu fuldførte Billede paa den vestlige Endevæg i Universitetsbibliotekets Studenterlæsesal blev af Frans Schwartz's Legats Bestyrelse vedtaget til Udførelse i Februar 1941. En Del af Forstudierne var dog paa dette Tidspunkt allerede gjort. Selve Arbejdet paa Muren har strakt sig over 9 Maaneder. Det er Temperafarve paa tør Mur med en Blanding af Casein og Olie.

Billedets Ide danner en vis Kontrast til det første Billede paa den modsatte Endevæg. Medens dette giver Udtryk for Videnskabens Fødsel, den forskende Tankes Begyndelse udaf en mere umiddelbar og drømmende Naturerkendelse, skulde det nu afsluttede Billede give den helt moderne Tid med dens af Maskiner og Teknik bestemte intellektualistiske Indstilling.

I Midten af vor Tids videnskabelige Arbejde staar Atomforskningen, hvis Indflydelse gør sig gældende i alle Grene af Naturvidenskaben. Derfor beherskes Midterfeltet over Døren af Niels Bohr med sine karakteristiske store Apparater til Fremstilling af højfrekvente, elektriske Strømme, der anvendes til Atomsprængninger. Han modtager en Besøgende, man kan f. Eks. tænke sig en Læge, idet Atomforskningen har haft særlig Betydning for Lægekunsten. Til højre for Bohr iagttager en af hans Medarbejdere Sporene af Atomsammenstød i et saakaldt Taagekammer (Wilsonkammer).

I venstre Side af Billedet ses Astronomerne, der undersøger fotografiske Optagelser af Stjernebilleder.

I højre Billedhalvdel ses Professor August Krogh, der undersøger en Reaktion i et Glas; en Medhjælper ser til og holder i Haanden en Tragt, hvormed han har hældt noget ned i Glasset.

Længst til højre er moderne Plantefysiologi i Gang med et Forsøg, der viser Plantens Respiration under Belysning af vekslende Styrke.

Kun Professorerne Bohr og Krogh er Portrætter. De øvrige er ikke Gengivelse af kendte Videnskabsmænd.

Som forbindende Led imellem disse to Yderpunkter af Naturvidenskabens Stilling i Nutid og Fortid (som Milepæle paa Vejen om man vil) er tænkt anbragt paa Murpillerne mellem Vinduerne en Række af store Videnskabamænd gennem Tiderne. Først naar disse "Statuer" er kommen paa Plads og farvemæssig danner Forbindelse mellem de to Endevægsbilleder vil disse fuldtud komme til deres Ret, og Salens Udsmykning fremtræde som en Helhed.

Arbejdet i Salen har været vanskeliggjort af den Omstændighed, at den benyttes fra 9 Morgen til 10 Aften hele Aaret rundt og har kun været muligt ved en overordentlig Imødekommenhed fra Biblioteksledelsens Side. Ligesom de mange nødvendige Studier paa de forskellige videnskabelige Institutioner kun har kunnet gennemføres ved en velvillig Interesse fra de paagældende Videnskabsmænd, som har staaet mig bi med Raad og Vejledning. Jeg bringer herfor alle min bedste Tak.Andreas Friis

-------

[Beskrivelsen er udateret, men billedet blev præsenteret for offentligheden den 2. maj 1942]

© Copyright 2004 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek & Copyright 1940-44 Andreas Friis