Forrige

Næste

002 Allemectigste giffuer oc tillader / oc siden stiller hans Guddommelige Majestet oc Allmæctighed wdgangen i Hender / det at Lempe / Andre oc formilde / effter sin viise Guddommelige Forsiun oc Vilge /. Da haffue Wi Naadigst for gaat oc raadsomt Anseet / en oc huer til des bedre Wnderretning nærverende Ordning at lade vdgaae / huor effter en huer vdi Pest oc smitsom Siugers tid / sig haffuer at Rette / etc.
Forrige

Næste