Den østlige endevæg


Introduktion

Endevæggene
- Den østlige endevæg
- Den vestlige endevæg
- Sammenstilling

Portrætterne
- Den sydlige væg
    - Hippokrates
    - Steno
    - Newton
    - Pasteur
    - Darwin
- Den nordlige væg
    - Aristoteles
    - Tycho Brahe
    - Kopernikus
    - Ørsted
    - Einstein
- Den vestlige endevæg
    - Bohr
    - Krogh

Andreas Friis
Artikel af Hannemarie Ragn Jensen

Credits m.v.


 

 

Andreas Friis' egen omtale af billedet

Universitetsbiblioteket,
2. Afd. Nørre Allé 49. - 19. Juli 1940.Det nu fuldførte Billede paa Endevæggen i Studenterlæsesalen i Universitetsbibliotekets naturvidenskabelige Afdeling er bestilt af og skænket til Biblioteket af Frans Schwartz' Legat.

Det første Udkast til Billedet blev forevist for Bibliotekets Ledelse i Maj 1938, hvorefter Forhandlinger førtes med Frans Schwartz' legat, som velvilligt stillede den fornødne Sum til Raadighed. Tilladelsen fra Bygningsmyndighederne og Undervisningeministeriet forelaa i Maj Maaned 1939, hvorefter de egentlige Studier og Forarbejder kunde tage deres Begyndelse. Arbejdet paa Væggen i selve Salen blev paabegyndt i Midten af Februar 1940 og har saaledes strakt sig over 5 Maaneder. Det var oprindelig Tanken at udføre Billedet al Fresco, men dette maatte opgives, da Salen bliver benyttet uafbrudt hele Aaret rundt og den for Frescoteknikken nødvendige stadige Afhugning af Kalkpudsen vilde have medført Støv og Støj, som var uforenelig med Salens Anvendelse. I Stedet valgte jeg at anvende en Temperafarve, sammensat af Casein og Malerfernis, som danner en Emulsion, der lader sig fortynde med Vand; med dette Bindemiddel kan man efter Behag kombinere Olieteknikken med Akvarelteknikken, og Farven staar med et smukt mat Stof, der passer til Murens Karakter.

- - - - - -

Med det Billede, der nu er malet, har jag haft til Hensigt at give en Grundstemning af selve Forskertrangen overfor Naturen, som omgiver os. Jeg har derfor valgt almene tidløse Dragter uden noget bestemt Præg hverken af Oldtid eller Nutid. Med den sovende Kvinde i Midten har jeg tænkt paa Drømmen, Fantasien, det indadvendte i Tankelivet hvoraf al Kunst og Videnskab har sit Udspring. Ved Barnet, der leger med Solstraalerne, kan man tænke paa det ubevidste, uskyldige, som er Oprindelsen til den maalbevidste Skaben. Men det er vist iøvrigt saa let fattelige Symboler, at enhver kan lægge i dem, hvad han vil, blot man opfatter deres rent maleriske Funktion i Billedet. De øvrige Personers forskellige Syslen vil man let kunne henføre til bestemte Naturvidenskaber som Astronomi, Fysik, Zoologi og saa videre, saaledes at Billedet som Helhed giver Udtryk for Videnskaben i dens Forhold til den Natur, der omgiver os.

- - - - - -

Salens ens nuværende grønne Farve danner i Øjeblikket ikke nogen Harmoni med Billedet. Dette vil under alle Omstændigheder blive ændret, ligesom en paatænkt Opstilling af sammenhængende Reoler under Billedet vil bringe de Ligevægtsforhold i hele Endevæggen. Men det har iøvrigt fra Begyndelsen af været min Hensigt at behandle Salens Udsmykning som en Helhed, hvor Væggenes Udsmykning gensidig kunde paavirke og stimulere hinanden. Hvis der er tilstrækkelig Interesse for det og de fornødne Pengemidler, er det Meningen at bemale de to langvægge med en Række af betydelige Naturvidenskabsmænd fra alle Tider, og den modsatte Endevæg skulde da afslutte Udsmykningen med et Billede af Naturvidenskaben i Nutiden, i Maskinens og Teknikkens Tidsalder.


Andreas Friis.
 

© Copyright 2004 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek & Copyright 1940-44 Andreas Friis