Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Musik- og Teaterafdelingen: Musik i Skåret
 
The New Grove, bind 28: Appendix
Et herligt opslagsværk

Redaktionen af anden udgave af The New Grove Dictionary of Music and Musicians har besluttet at udgive en række af de mest omfattende oversigtsartikler i et bind for sig, som derved får karakter af en væsentlig, men også speciel opslagsbog. Artiklerne er nu også kommet i online-versionen (tilgængelig fra Det Kongelige Biblioteks og Københavns Universitets maskiner samt via Fjernadgang) Det gælder artikler om musiksamlinger, kongresrapporter, leksika og encyklopædier, nodeudgaver, biblioteker, tidsskrifter og lydarkiver. Artiklerne findes ikke i samme form online, men de kan findes online under "Explore", "Research Ressources". Flere af dem kan imidlertid være praktiske at have i bogformat, der især kan bruges i forbindelse med oversigter. Samlingen af disse artikler åbner for en lang række muligheder, også for at få inspiration til repertoire etc. Ønsker man mere generelle oversigtsartikler om emnets historie, f.eks. udviklingen af musiktidsskrifter eller nodeudgaver, henvises man til artikler i selve leksikonets forskellige bind eller i online udgaven. Dér findes også lister, som ikke er så omfattende, f.eks. over instrumentsamlinger.

Bind 28 indledes med de vanlige oversigter over generelle forkortelser for lande, instrumenter, genrer, organisationer etc. og en lille supplementsliste med specielle betegnelser. Derefter finder man en liste over biblioteksforkortelser, ordnet efter lande og derefter efter byer. Denne liste over Library Sigla tjener ikke alene som nøgle til angivelser i selve leksikonartiklerne, f.eks. til hvor en komponists nodemanuskripter befinder sig, men er efterhånden også internationalt anerkendt i musikverdenen, og bruges således både i RISM og mange andre musikvidenskabelige værker som komponistbiografier med værkfortegnelser etc. Listen er stadigt voksende, da der bestandig dukker nye bilbioteker og arkiver med trykt eller håndskreven musik op - ikke som deres centrale område, men repræsenterende en lille samling.

Herefter kommer de større oversigtsartikler, begyndende med Collections (private) (s. 5-42), der omfatter private samlinger af noder, breve eller bøger. De tilsvarende offentlige samlinger er nævnt i listen over biblioteker. Både nuværende (stadig i privateje eller på biblioteker) og historiske samlinger, som er indlemmet i en offentlig samling og ofte ikke holdt samlet, er medtaget i listen, men der lægges en vis vægt på, at privatejede samlinger kan kontaktes af offentligheden. Hver samling er kort beskrevet både historisk og indholdsmæssigt, evt. med litteraturhenvisninger. For Danmarks vedkommende er Dan Fogs Samlinger medtaget med oplysning om, at de befinder sig på Det Kongelige Bibliotek.Rapport fra det internationale musikologiske selskabs kongres i København i 1972

 Den omfattende liste over Congress reports (s. 43-108) medtager udgivne rapporter fra ca 1900 til 1998 med en enkelt fra 1860-64 som supplement. Listen er kronologisk udformet, og inden for hvert år er den inddelt alfabetisk efter kongresby. Det er vanskeligt at definere nøjagtigt, hvad man ønsker at medtage, men emner i musikkens periferi er undladt, og rapporter fra generelle kulturelle kongresser medtages kun, hvis bogen indeholder mere end fire bidrag om musik. Som en særlig hjælp er RILM-nummeret angivet, hvis rapporten er indekseret i denne database - det gælder klart nok overvejende for de nyere udgivelser, og her kan man således danne sig et indtryk af indholdet af de enkelte rapporter. Der henvises endvidere på s. 43 til bogværker, som indekserer ældre rapporter. Af danske udgivelser finder vi f.eks. rapporten fra den 11. internationale musikologiske kongres i København i 1972 og fra det internationale Heinrich Schütz-symposium i 1985. Rapporten står opført under det år, kongressen er afholdt, og udgivelsesåret er angivet efter rapportens bibliografiske oplysninger.

Dictionaries and encyclopedias of music (s. 109-68) bringer en liste med henvisninger til ca. 1.650 musikalske referenceværker af leksikal art fra omkring 1800 f. Kr. til omkring 2000 e. Kr. Også her er det vanskeligt af afgrænse emnet, men koncert- og operaførere samt analyseværker er som regel udeladt. Der angives ofte ud for de ældre leksika, om de er genudgivet i nyere tid, evt. i oversættelse. Listen er kronologisk, men forsynet både med et omfattende register, der angiver f.eks. århundrede, geografisk område, genre, instrument, speciel gruppe, musikprofession og en del navne. For Danmarks vedkommende strækker det sig fra Hortense Panum og William Behrends Illustreret Musikleksikon (1924) til Jens Jørgen Gjedsteds Dansk rock - fra pigtråd til punk. Leksikon 1956-85 (1985).

De mange Editions (historical) (s. 169-98) er opdelt i tre kategorier efter indholdet: 1) enkeltkomponisters samlede værker, 2) andre samlede udgaver og 3) antologier. Den første giver en liste, ordnet efter komponistens navn, på alle de store samlede udgaver, både afsluttede og uafsluttede, men ikke udgaver af dele af komponisters produktion. Ved hver publikation angives hovedredaktører, forlag, udgivelsessted og år samt for de afsluttede udgaver også antallet af bind. Både Niels W. Gade- og Carl Nielsen-udgaven er medtaget. Anden del rummer serier, hvor mindst et af bindene indeholder en samlet udgave af en komponists værker, dele af komponistens produktion, et helt manuskript eller trykt node. Her får man titlerne i alfabetisk orden med de samme oplysninger som ovenfor. Hertil er tilføjet en kort beskrivelse af indholdet af serien, f.eks. navne på de repræsenterede komponister, genrer, århundrede eller titlen på den gengivne manuskript. Her er Danmark repræsenteret med serien Dania sonans.
Endelig omfatter tredie del antologier, dvs. moderne udgaver af et bestemt repertoire, periode, geografisk område, genre el. lign. Her er hovedsagelig medtaget udgaver fra 1930-, som præsenteres i kronologisk orden. Dette område er især svært at afgrænse, og man kan læse om nogle af de udeladte serietyper i introduktionen på s. 184. I øvrigt får man også her oplysninger som ovenfor.

Listen over Libraries (s. 199-338) er geografisk ordnet og omfatter kun de vigtigste musiksamlinger. Hvert bibliotek er beskrevet med navn, adresse og en beskrivelse af institutionen. Endvidere er de enkelte biblioteker eller dele af biblioteker, der er med på RISM listen, betegnet med en forkortelse ifølge listen over Library Sigla i bindets begyndelse. Endelig følges hver indførsel af eventuelle relevante litteraturhenvisninger. Dog medtages ikke henvisninger til elektroniske kataloger over bibliotekernes beholdninger, idet de nemt kan findes via nettets søgemaskiner. For Danmarks vedkommende medtages Statsbiblioteket, Musikvidenskabeligt Instituts bibliotek ved Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums bibliotek samt Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samlings bibliotek.Musikbladet (1884-95) var et af 1800-tallets mest fremtrædende danske musiktidsskrifter

 


Periodicals (s. 339-576) bringer en liste over musiktidsskrifter fra hele verden fra de tidligste i 1722 så vidt muligt til i dag. Listen omfatter almindelige tidsskrifter, men også årbøger og en del årlige rapporter fra musikinstitutioner. Det er meget vanskeligt nøjagtigt at definere et musiktidsskrift, og man kan derfor i indledningen til listen (s. 339) læse om de typer udgivelser, der ikke er medtaget, f.eks. fanklubblade, nodeperiodica og koncertbrochurer. Endvidere er der en række titler, som ligger i periferien af musik, f.eks. blade om akustik eller liturgi, og tvivlen kan også rette sig mod generelle kulturblade, som omfatter meget andet end musik. Disse er medtaget især for 1800-tallets vedkommende.
For hvert land præsenteres en kronologisk liste over titler. Der opereres med en nutidig opdeling i l ande, således at eventuelle slesvig-holstenske tidsskrifter fra 1800-tallet hører under Tyskland. For hvert tidsskrift oplyses titlen (på originalsproget), evt. udgivende organisation, redaktøren i visse tilfælde, trykkested, udgiver, trykkeår, årgangsnumre, udgivelsesfrekvens, sprog samt eventuelle andre nyttige oplysninger (indexer, tilhørende cd'er). Desuden anføres det, hvis tidsskriftet har skiftet titel undervejs eller er lagt sammen med et andet blad. Endelig gives der også oplysninger om nyudgaver i fotografisk genoptryk, på mikrofilm eller online af ældre tidsskrifter.
Den store fordel er så, at listen følges af et alfabetisk indeks, således at man kan slå uhyre mange musiktidsskrifter op, få en henvisning til landekode og nummer og derefter finde hovedoplysningerne på dette tidsskrift. Har man således en lidt uklar litteraturhenvisning, kan man ofte få oplysninger om tidsskriftet, der måske gør, at en artikel meget nemmere kan findes. Danmark har fået ikke mindre end 195 titler med - fra A.P. Berggreens Musikalsk Tidende (1836) over Mandolin og guitar (1939-53) til Line out. Tidsskrift for rytmisk musik (1993-).

Endelig bringer Sound archives (s. 577-592) en geografisk ordnet liste over lyd- og audiovisuelle arkiver af en vis størrelse. De enkelte verdensdele præsenteres opdelt i lande og derefter efter arkivets navn. Man får både postadresse og hjemmeside, en kort historisk introduktion og evt. en beskrivelse af samlingerne. Endelig henvises der til litteratur om arkivet, hvis dette eksisterer. For Danmarks vedkommende er medtaget: Danmarks Radio, Dansk Folkemindesamling og Statsbiblioteket.

Der er således i dette appendix-bind utallige muligheder for at få såvel nærmere oplysninger om en helt bestemt sag som gode oversigter over bestemte områder, tidsperioder etc. Bogen er opstillet på Center for Musik og Teater, signatur YM 10 New, og basen er tilgængelig online.


Kommentar til Musik- og Teaterafdelingen
Opdateret August 2004
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Musik- og Teaterafdelingen
Nyhedsbrev
Særlige enheder
Praktiske oplysninger
Faglige websider
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!