Rasmus Nielsen (1809-84) 2A. Forfatterskabets Anden Fase
The Second Phase of Writing

Skønt Kierkegaard ikke ønskede disciple, fandt han det dog rimeligt at indvie en enkelt i sin forfattervirksomhed. Valget faldt på professor i filosofi, Rasmus Nielsen, som han spadserede med hver torsdag i slutningen af 1840'erne. En tid tænkte han sig ligefrem Nielsen som udgiver af sine litterære efterladenskaber. Ideen blev dog senere opgivet, da Kierkegaard så, hvordan professoren snuppede hans tanker og udgav dem sine egen. Det skete i 1849 med offentliggørelsen af Evangelietroen og den moderne Bevidsthed, der i Kierkegaards øjne var noget så beskidt som et rent plagiat og totalt diskvalificerede Nielsen som spadsereven og litterær medvider. Rasmus Nielsen Even though Kierkegaard did not want disciples, he found it reasonable to initiate some individual into his works. The choice fell on professor of philosophy Rasmus Nielsen, with whom he went walking every Thursday evening towards the end of the 1840s. For a time he even considered making Nielsen his literary executor. But the idea was abandonned when Kierkegaard saw how the professor grabbed his ideas and published them as his own. This happened in 1849 with the publication of The Evangelical Faith and the Modern Consciousness, which in Kierkegaard's eyes was something as filthy as direct plagiarism and totally disqualified Nielsen for walks and as someone to be made privy to literary secrets.

Næste billede
Next picture
Billedafsnit 2A
Picture section 2A
Billedoversigt
Illustrations
Oversigt
Contents


Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.