Det Kongelige Biblioteks hjemmeside


Småtrykssamlingen 
Politiske partiers programmer

Venstresocialisterne - VS

 

 

Programmer 1968-79

Programmer 1980-98

Hovedside om politiske partiers programmer

Venstresocialisternes  hjemmeside

 

VS logo
                    

© Det Kongelige Bibliotek 2006