"V" Nyhedstjenesten.
a. Tegnet navn, d.v.s. bogstavet V.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. København.
g. Dansk nyhedsstof fra hele landet.
h. Udkom ugentligt dec. 44-febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 1945, nr. (4, 5), 6.
k. 1500-2500, ialt 7.000 eks.
m. Gruppen, der udgav "V", optog samarbejde med gruppen Bautastenen, s.d., hvor sidste nr. blev duplikeret. Bladet indgik derefter til fordel for Bautastenen.

V.V.V. Nyhedstjenesten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. Stege.
f. Møn og Sydsjælland.
g. Opl. artikler og nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. efteråret 43-marts 45.
j. Bladrækken var ikke nummereret, og der har været standsninger på grund af gestaporazziaer, hvorfor der kun kan opgives de numre, som K.B. er i besiddelse af: 1944: 20/8, 1/9. 1945: 3. årg. 2/2. Løbesedler ved flere lejligheder, bl. a. under folkestrejken i aug. 44.
k. 250-2.000, totaloplaget ikke oplyst.
l. Kaj Munk: "8 nye Digte".
m. Bladet er en fortsættelse af Den frie danske Pressetjerteste og Møn Nyhedstjeneste, s.d. Bladets første redaktør måtte tillige med to medarbejdere flygte til Sverige. Den nye redaktion og den reorganiserede bladgruppe var flere gange genstand for gestaporazziaer, hvorfor udgivelsen i perioder blev standset. Under jødeforfølgelserne i efteråret 43 var bladets udgivelse indstillet i en månedstid, fordi gruppen var med i organiseringen af jødetransporterne til Sverige. I marts 45 standsedes bladet på grund af andet illegalt arbejde.

Vejen frem. Socialistiske kommentarer.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. København.
g. Kommenterende oplysende pol. og økon. artikler.
h. Udkom mdl. okt. 43 - maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1944: 2. årg. nr. 1, -12. 1945: 3. årg. nr. 1, -4. Særnumre: Tillæg til nr. 7/44 og ekstranr. 1/5 45.
k. 2.000-4.000, ialt 50.000 eks.
m. Tidsskriftet blev udgivet af en socialistisk kreds, og bragte artikler om de aktuelle politiske forhold, modstandskampen, efterkrigstidsproblemer, såvel herhjemme som i udlandet. I 2. årg. nr. 12 fremsættes en kortfattet redegørelse for redaktionens program.

Vendervagt.
a. Stemplet navn.
b. Kvart.
c. Duplikeret.
d. 6 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. komm. nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 42 - jan. 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1. 1943, nr. 2.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Straks efter udsendelsen af nr. 2 blev udgiverne arresteret af dansk politi og blev ved dansk ret idømt op til 8 mdrs. fængsel for udgivelsen af bladet.

Verden og vi.
a. Trykt navn., m. ill.: Jordkloden.
b. Oktav.
c. Trykt.
d. 8-12 s.
e. København.
f. Hele landet.
g. Udenrigspolitiske artikler.
h. Udkom 2 g. om md. marts - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 10.000, ialt 40.000 eks.
m. Udenrigspolitisk tidsskrift udgivet af samme kreds, som udgav Den danske Parole, s.d.

Vestjyden, Esbjerg.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-14 sider.
e. Esbjerg.
f. Sydvestjylland og Sønderjylland.
g. Agit. komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder fra udbredelsesområdet.
h. Udkom mdl. aug. 42-sept. 43 og febr. 44-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-4. 1943: nr. 5, (6), 7-10. 3. årg. nr. 1-5. 1945: nr. (6, ikke udkommet), 7, 8, 9 og nr. 10, der udkom trykt efter kapitulationen. Særnumre og lebesedler: 1943: 20/3, 10/8, 12/8, 23/8. 1944: 2/7, 26/7, 16/9, 15/11. 1945: 16/2, 9/4, 1/5. Desuden Land og Folk, duplikering af F.D.'s Nyhedstjeneste, Periskopet m.m.
k. 500-2000, ialt inkl. særnumre 50.000 eks.
l. John Steinbeck: "Maanen er skjult" i 2 oplag, 500 og 600 eks., "Norske Digte", 500 eks., endvidere en pjece i serien "Aktuelle Problemer", 2500 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Esbjerg. I april 43 arresteredes eet af gruppemedlemmerne af dansk politi. Han blev idømt 6 mdrs. fængsel. I juni s.å. anholdtes endnu et medlem, som blev idømt 3 ugers fængsel. I sept., okt. og nov. 43 blev 26 gruppemedlemmer arresteret af gestapo, hvoraf 8 (sigtet for sabotage) idømtes tysk tugthus, og andre 8 blev deporteret til tyske koncentrationslejre, mens 4 blev frigivet. Flere gruppemedlemmer måtte gåunder jorden. Ved samme lejlighed blev der foretaget arrestationer af gruppemedlemmer i andre byer på Vestkysten. Gruppen blev reorganiseret og bladet udkom derefter regelmæssigt hver måned til okt. 44, hvor der påny blev foretaget arrestationer. Allerede i dec. 44 udkom bladet dog atter, men ved en razzia i jan. 45 blev gruppen igen udsat for arrestationer. Det lykkedes dog alligevel i februar at udsende et nyt nr. af bladet, der hercfter udkom hver måned indtil kapitulationen. En af redaktørerne, lærer Aksel E. Andersen, Odense, f. d. 3/8 96, der var under jorden i Esbjerg, blev arresteret i okt. 43 og kom under tortur. Da han imidlertid intet røbede, blev han sammen med 2 andre modstandsfolk myrdet af gestapo 4/12 43 i København. Et andet medlem af gruppen, Peder M. Nielsen, f. 21/10 1914, døde i tysk tugthus 3/10 44.

Viborg Stifts illegale Tidende. Viborgposten. Ugens Nyheder.
a. Tegnet og maskinskrevet navn. Nr. 1 og 2 med motto: "Vaagn opi".
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-8 sider.
e. Viborg.
f. Viborg amt.
g. Agit. komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. juni 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-11. 1945, nr. 12-21 og efter kap. nr. 22. Desuden løbesedler og strejkeopråb: 1944: juli og 18/9. Duplikering af Frit Danmark og Niels Jydes Breve.
k. 400-750, ialt inkl. opråb 15.000 eks.
l. "Christian in Memoriam", 2500 eks.
m. Udgivet af Niels Jydegruppen i Viborg. Der blev ikke af gruppen udgivet særskilt nyhedstjeneste, men en del af bladene med overvejende nyhedsstof havde som undertitel: "Viborg-Posten" og senere "Ugens Nyheder". En gestaporazzia 23/10 44 medførte arrestation af bladets første redaktør, og en medarbejder måtte gå under jorden. Andre trådte til og bladet fortsatte at udkomme regelmæssigt indtil kap.

Vi klipper af den fri Presse.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl. på gammel dupl. med rulle, der skubbes over silkenet.
d. 412 sider.
e. Thisted.
f. Udsendt til D.N.U.-tillidsmænd og foreningsformænd i det folkelige arbejde samt til en række enkeltpersoner i Thisted amt.
g. Opl. artikler specielt vedrørende nordiske forhold samt alm. dansk nyhedsstof og uddrag af den illegale presse.
h. Udkom periodisk efteråret 41-juni 44.
j. Ca. 25 nr. unummererede, hvoraf K.B. ikke har eksemplarer. Desuden særnumre, bl.a. om oberst Paludan-Mlillers heltemodige kamp.
k. 200-400, ialt inkl. særnumre ca. 10.000 eks.
m. Bladet ophørte juni 44, fordi redaktøren blev arresteret af gestapo. Han blev løsladt efter ca. 30 dages arrest. Bladet fortsætter som Klokken er fem Minutter før tolv, s.d.

Volk und Freiheit.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Duplikeret.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til tyske soldater ved kontakt med en tysk soldat.
g. Opl. og agit. artikler.
h. Udkom november 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1 og (2).
k. 300.
m. Udsendt af bladgruppen Folk og Frihed, s.d. Bladet udkom kun 2 gange, fordi redaktionen blev arresteret af gestapo i dec. 44. Det var et dansk forsøg på ved direkte henvendelser på tysk til de tyske soldater at få disse til at vende sig mod gestapo.

Vækkeuret.
a. Maskinskrevet navn, m. ill.: Et kimende ur.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Sydjylland.
f. Sydjylland.
g. Komm. artiklerognyhedsstof.
h. Udkom nov. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1 og muligt flere numre.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.


[an error occurred while processing this directive]