The man in the Street.
a. Maskinskrevet og med nr. 16 trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Vejle.
f. Vejle og omegn.
g. Komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli-oktbr. 44 og ugentligt jan.-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-7, (8), 9. 1945, nr. 10-19.
k. 1500-2000, ialt inkl F. D.'s Nyhedstjeneste 114.000 eks.
m. Lokalt nyhedsblad udgivet af F.D.-gruppen i Vejle, der tillige udgav F.D.'s Nyhedstjeneste, Sydøstjylland, Vejle, s.d.
n. Jørgen Munch Christensen: "Undergrunden i Vejle".

Tiden. Land og Folks Forlag.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 24-38 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Pol. studiemateriale og tidsskriftartikler.
h. Udkom kvartalsvis jan. 44 - april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4. 1945, nr. 5, 6. Fortsatte mdl. legalt efter kap.
k. Ikke oplyst, ret stort.
m. Kvartalstidsskrift udgivet af Land og Folks Forlag, dupl. af flere D.K.P.-grupper. Tidsskriftet udkom som pjecer indeholdende politisk teoretisk studiekredsmateriale samt artikler og kronikker oversat fra den frie presse i de allierede lande. Det er udkommet i mange udgaver, og der er udsendt særtryk, bl.a. af nr. 1: Arbejderklassen og den nationale kamp. Andre grupper har udsendt Uddrag af Tiden, ofte som fuldstændige numre af Tiden.

Tiden. (Åsterbro-udgave.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 24-38 sider.
e. København.
f. København.
g. Pol. studiekredsmateriale og tidsskriftartikIer.
h. Udkom kvartalsvis jan. 44 - april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-4. 1945, nr. 5, 6, 7.
k. 1.000-2.400, ialt ca. 10-12.000 eks.
m. Udg. af Land og Folks Forlag, dupl. efter tilsendt manuskript af D.K.P.-gruppe på Åsterbro i København. Udover hovedbladet Tiden udg. af L. o. F., s.d., er der af gruppen udgivet nr. 7. En del af oplaget blev afhændet til F.D.-grupper. Se Land og Folk, (København, Åsterbro).

Tiden. Lolland-Falster. Udsendt af D. K. P.
a. Nr. 1-5 tegnet navn, nr. 6 - 2. årg. nr. 9 rødt stemplet navn med tegning af øerne Lolland-Falster, 2. årg. nr. 10-19 trykt navn, derefter tegnet navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. Maribo, Nakskov, Nykøbing F. med flere byer på Lolland-Falster.
f. Lolland-Falster.
g. Agit. komm. opl. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juni 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. (1, 2), 3, 4, 5, 6, 1943: 2. årg. nr. (1, 2, 3,), 4, 5, 6, 7, (8, 9), 10, 11, (12-18), 19, (20, 21). 1944: 3. årg. nr. 1, (2), 3, (4, 5), 6-14, (15), 1945: 4. årg. nr. 1, 2, 3, 4. Desuden duplikeredes Land og Folk, Lolland-Falster, s.d. Særnumre: 1944: 20/9 og ved flere andre lejligheder samt løbesedler.
k. 250-2.000, ialt ca. 40.000 eks.
l. "Naar Danmark atter er frit" (2.000 eks.) - "Vi kæmper for et sandt Demokrati" (2.000 eks.).
m. Bladet blev udgivet af D.K.P., Lolland-Falster, som en supplerende lokal nyhedstjeneste til Land og Folk. Flere medarbejdere blev arresteret, blandt disse den mand, der duplikerede det første nummer af bladet. Han blev arresteret af dansk politi, de øvrige af gestapo.

Tidende. Slutter Kreds og staar fast, alle danske Mænd. (Kalundborg.)
a. Bogtrykt navn skåret i linoleum i negativ. Udført som kopi af gadeskilte (med Kalundborg kirke) anvendt i Kalundborg. Hovedtitel trykt med rød og undertitel med sort farve.
b. Kvart.
c. Duplikeret.
d. 2 sider.
e. Kalundborg.
f. Kalundborg og nærmeste omegn.
g. Alm. nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt april-maj 1945 og fortsatte som lokalt blad for Dansk Samling i Kalundborg.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4.
k. 250, ialt 1.000 eks.
l. På bestilling udførte gruppen trykning af illeg. blade og bøger for andre bladgrupper.
m. Bladgruppen samarbejdede med Dansk Samling, Frit Nordisk Forlag og Morgenbladet.

Tidens Stemme.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 6-12 sider.
e. Viborg.
f. Viborg og omegn.
g. Agit. komm. opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. maj 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2), 3, (4, 5), 6, 7, 8, (9, 10) 1945, nr. 11 med filmstrimmel, 12-16 og efter kap. nr. 17, der udkom trykt. Opråb: 1944: 1/5. Desuden dupl. af Land og Folk, Viborg, s.d., og F.D.'s Nyhedstjeneste, Viborg.
k. 500-750, ialt 12.000 eks.
l. Pjecer.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Viborg. Den 23/10 44 blev to medarbejdere arresteret af gestapo og flere af gruppens medlemmer måtte gå under jorden. Alt det tekniske materiale blev beslaglagt af tyskerne, hvorfor novembernummeret blev fremstillet i Skive. Dog kunne allerede det følgende nummer fremstilles i Viborg, hvorfra det udkom regelmæssigt til kap. Nr. 11 af bladet er forsynet med et stykke filmstrimmel af den tyske farvefilm "Drømmesøen", beslaglagt af gruppen.

Tidens Tegn. Dansk Presse, Nyhedstjeneste.
a. Tegnet og trykt navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-10 sider.
e. København.
f. Hele landet, i særdeleshed København.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom dagligt 5/2-4/5 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-12a, 12b, 13, 14a, 14b, 15-32, (33), 34-55, (56), 57-68.
k. 900-4500, ialt 63.000 eks.
m. Bladet var en fortsættelse af Dansk Presse, Nyhedstjeneste, s.d., udgivet af Ringen's arbejdergrupper, Folkeviljen og Dansk Presse, s.d. Bladet fortsatte efter kap. som ugeblad, men ophørte efter kort tids forløb.
n. Det illegale Dattsk Presse og det legale Tidens Tegn.

Timeglasset.
a. Tegnet navn m. ill.: en urskive visende 3 min. i tolv og et timeglas, der er ved at rinde ud. Maskinskr. motto: "Mangen Eg er for Uvejret segnet, men endda er vi frejdige i Hu.....".
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Opl. komm. nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt april - maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1), 2, 3. Ekstranummer 2/5. Løbesedler, opråb og plakater.
k. 400, ialt ca. 1500 eks.
m. Nyhedsblad udgivet af en militærgruppe umiddelbart før tyskernes kap. Foruden bladet fremstillede gruppen tysksprogede plakater, der blev opklæbet eller fordelt rundt om i byen i nærheden af tyskekaserner.

Tolderen.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til tolderne i hele landet.
g. Kommenterende artikler samt fagl. nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis 1944.
j. 1944: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst,.
m. Udsendt af en kreds af toldere til toldtjenestemændene over hele landet med oplysende stof til orientering for de i toldetaten ansatte.

Trods Alt.
a. Tegnet og trykt navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl., m. ill. Med nr. 28 trykt.
e. Odense.
f. Fyn.
g. Agit., komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. juli 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2-5. 1943: nr. 6-16. 1944: nr. 17-26. 1945: nr. 27-30 og efter kapitulationen nr. 31. Særnumre: 1942: 8/11. 1943: 23/2, 6/8, 16/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 24/8, 1/12, 10/12. 1944: 10/2, 15/7, 21/9. 1945: 12/2. Desuden dupl. af Land og Folk, Odense, og Gnisten, Svendborg, s.d.
k. 800-4.000, ialt inkl. særnumre 85.000.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Odense. Under strejken i august udkom bladet dagligt. I marts 44 blev trykkeriet beslaglagt ved Gestaporazzia. Flere gruppemedlemmer blev arresteret og idømt fængselsstraffe, interneret eller deporteret til tyske koncentrationslejre, mens andre måtte gå under jorden. Af medarbejderne blev lærer Aksel Eiler Andersen, f. 3/8 96, der i 43 måtte gå underjorden, arrestereti okt. 43 i Esbjerg. Han blev myrdet af gestapo natten mellem den 4. og 5. dec. 43. Harry Hansen, f. 11/8 08, døde i Sverige 11/5 45 efter udfrielsen af koncentrationslejr i Tyskland. Albert Andersen blev arresteret i efteråret 42 sigtet for illegal virksomhed. 22. oktober idømtes han 4 mdr's fængsel ved dansk ret. Efter afsoningen blev han interneret i Horserød, hvorfra han efter 29. aug. 43 deporteredes til Tyskland, og her afgik han ved døden i Stutthof 24/1 44.


[an error occurred while processing this directive]