National Front.
Udkom i efteråret 44 i Skanderborg. Eksemplar af bladet haves ikke. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Nattens Nyheder.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 2-4 s.
e. København.
f. Hovedsageligt fordelt til ministerielle kontorer.
g. Udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkommed enkelte numre i sommeren 44 og dagligt fra 30/8-19/9, og derefter udsendtes enkelte numre indtil jan. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, (18-35). Nr. 18-35 udkom unummererede. Ialt 35-40 nnmre.
k. Hvert nr. i 7-8 eksemplarer beregnet til afskrift, ialt ca. 280 eks. plus ukendt antal afskrifter.
m. Bladet var i hovedsagen en enkelt mands arbejde. De 7-8 eksemplarer leveredes til faste aftagere, som hver for sig sørgede for yderligere mangfoldiggørelse. Stoffet til bladet skaffedes ved radioaflytning, fra Information og indhentede oplysninger fra ministerierne. Udgivelsen standsedes i jan. 45 på grund af andet illegalt arbejde.

Nemo Kommentar.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 3 sider.
e. København.
f. København.
g. Kommenterende agit. artikler.
h. Udkom periodisk efteråret 43-maj 45.
j. 1943/44 nr. (1-18) 1945: nr. (19), 20, 21.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet blev skrevet og udgivet af en enkelt mand, der mangfoldiggjorde bladet ved at skrive 5 kopier ad gangen på gennemslagspapir. Oplaget har derfor ikke været stort. Alligevel er bladet nået langt omkring, adskillige af Nemo's kommentarer er således blevet trykt i andre illegale blade.

Niels Jydes Breve.
a. Maskinskrevet, tegnet og trykt navn.
b. Folio, kvart og oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 4-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. komm. opl. artikler.
h. Udkom mdl. okt. 43 - okt. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1944, nr. 47. 2. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
l. Arne Sørensen: "Hvad skal vi gøre ved Tyskerne bagefter". "Haandbog i Oversvømmelser". "Tre Breve til det danske Folk". Desuden ca. 30 andre bøger, alle udsendt på "Skipper Clements Forlag".
m. Bladet indeholdt kronikker skrevet af Dansk Samling's leder, der var medlem af Danmarks Frihedsraad. Foruden de københavnske udgaver blev bladet afskrevet, duplikeret eller trykt mange steder i provinsen, hvorfor bladet findes i en mængde forskellige udgaver. Efter oktober 44 blev artikler af "Niels Jyde" bragt af Morgenbladet, s.d.
n. "Niels Jydes Breve". 1946.

39. August.
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. København og Jylland.
g. Agit. komm. opl. artikler.
h. Udkom mdl. sept. 43-marts 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1944, nr. 4, (5, 6). Særnummer 1944: 25/3.
k. 300-7.000, ialt ca. 15.000 eks.
l. "Hvidbogen". Hermann Rauschning: "Samtaler med Hitler".
m. Bladet ophørte at udkomme i marts 44, da redaktionen optoges i gruppen, der udgav Fri Pres.se, s.d. En af bladets medstiftere, Preben Larsen, blev arresteret og deporteret til Tyskland, hvor han afgik ved døden d. 22/11 44.

1944. Kamp og Problemer.
a. Tegnet navn med maskinskrevet motto.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Agit. komm. opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. om md. jan.-maj 44 ogmdl. juni 44-april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-19. 1945: 2. årg. nr. 1-5.
k. 5.000-70.000 eks., ialt 665.000 eks.
l. Stig Hööks Tegninger. "Billeder, De ikke saa", "Den kolde Skulder". Bjørn Stallare: "66 Breve fra Oslo".
m. Bladet, hvis første nummer udkom 1 jan. 44, blev udgivet af en kreds af modstandsfolk, der tidligere havde deltaget i andre modstandsgrupper. En del af stoffet til bladet fremskaffedes ved fjernelse af tysk post og arkiver fra tyske kontorer etc. Gruppen, der ved siden af bladarbejdet deltog meget aktivt i hele frihedskampen, mistede mange medarbejdere, iblandt dem bladets redaktør Ib Mogens Bech Christensen, der blev, skudt under ildkamp med tyskerne den 23/4-45.
n. 1944, juni 1945.

Nordens Frihed. (Hovedbladet.)
a. Nr. 1 og 2 maskinskrevet navn, nr. 3. 4, 5, og 2. årg. nr. 1 trykt på Rotaprint med de fem nordiske landes våbenskjolde flankeret af 2 brændende fakler. 3. årg. nr. 1-8 samme motiv klichetrykt.
b. Oktav og kvart.
c. Dupl. og trykt, m. ill.
d. 4-6-12 sider.
e. København, duplikereringsgrupper på Fyn og på Als.
f. Hele landet.
g. Opl. komm. artikler om nordiske forhold og begivenheder samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. novbr. 43-juni 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 1944: 3, 4, 5. 2. årg. nr. 1, 2. 1945: 3. årg. nr. 1-8. - 3. årg. nr. 4 er udsendt som Lokaludgave fot. Sønderjylland, angivet som nr. 6. Nyhedstjeneste: 1944: 4/11. Aktuel Orientering, s.d.
k. 5.000-30.000, ialt ca. 250.000 eks.
l. Kaj Munk: "Sidste Digte" og Peter de Hemmer Gudme: "Finland og Freden". "Mindeord om Kaj Munk". "Finsk Hverdag".
m. Udgivet af en nordisk interesseret kreds, der med egne selvstændige bidrag, artikler fra den norske illegale presse, uddrag af nordiske tidsskrifter, aviser og blade, ville give fyldestgørende oplysning om forholdene specielt i de nordiske lande. I 1944 oprettedes en lokalredaktion for Fyns stift og der indledtes et samarbejde med det sønderjydske blad "Frisk Mod", s.d. På grund af flere medarbejderes arrestation i efteråret 44 standsede udgivelsen af hovedbladet fra sept. 44 - jan. 45. Lokalredaktionen for Fyns stift udsendte et november nr. Artiklerne i dette nr. genudsendtes i jannr. 1945. En af de arresterede medarbejdere, Peter de Hemmer Gudme, begik selvmord i Shellhuset for ikke at blive tvunget til at opgive sine gruppekammerater. I foråret 45 udsendte Nordens Frihed sammen med S.E., og Nyt fra Norden en nyhedstjeneste: Aktuel Orientering.
n. Mindebogen om Peter de Hemmer Gudme. 1947. - "Gjentofte kommune under besættelsen", udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte kommune. 1947, side 277.

Nordens Frined, Lokalredaktion for Fyens stift.
a. Stemplet navn med undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Sydfyn.
f. Udsendt til nordisk interesserede kredse på Fyn.
g. Dupl. efter manuskript fra Nordens Frihed, hovedbladet, s.d.
h. Udkom efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. Desuden Nyhedstjeneste, se Nordens Frihed Nyhedstjeneste. k. 2.000 eks.
m. Hovedbladet modtaget i manuskript fra Nordens Frihed, s.d., hvoraf novembernr. på grund af razzia og arrestationer ikke udkom i København, men blev udsendt på Fyn af lokalredaktionen. Nordens Frihed Nyhedstjeneste blev udgivet selvstændigt af lokalredaktionen og udsendtes dels vedhæftet hovedbladet, dels selvstændigt.

Nordens Frihed Nyhedstjeneste. Lokalredaktion for Fyens stift.
a. Maskinskr. navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Sydfyn.
f. Udsendt til nordisk interesserede kredse på Fyn.
g. Alm. danske og lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt efteråret 44.
j. 1944: 12/9, 27/9, 4/11, 15/11.
k. 2.000 eks. pr. nr.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Nordens Frihed, Lokalredaktion for Fyns Stift, væsentligt som et tillæg vedhæftet hovedbladet.

Nordfronten. (Helsingør.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Helsingør.
f. Helsingør og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 28.7.44.
j. Ikke oplyst.
m. Flyveblade, kun det ene nr. kendes.

Nordiske Breve.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Hektograferet.
d. 2 sider.
e. Ikke oplyst.
g. Agit. artikler vedrørende Sydslesvig.
h. Udkom 1944/45.
j. 1. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået. Kun det ene nr. kendes.

Nordisk Front, udgivet af Frit Nordisk Forlag.
a. Nr. 1, tegnet navn, nr. 2-9 klichetrykt navn m. ill.: Nordens fem flag i trefarvet tryk, derefter sort klichetryk med samme ill.
b. Dupl. kvart, trykt oktav.
c. Nr. 1-8 duplikeret, dereftertrykt, m. ill.
d. 4-10 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Opl. komm. nordiske artikler og nyhedsstof.
h. Udkom 2 og senere 1 g. om md. sept. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-8. 1944, nr. 9-10, 11 a, 11 b-18. 2. årg. nr. 1-3. 1945, nr. 4, 5. Særnumre: 1944: 29/8, 1/9 Lejlighedsvis udsendelse af løbesedler og opråb, bl. a. valgopråb: 1943: 15/3. Desuden informationstjeneste: Nordisk Nyhedstjeneste, s.d. og nyhedstjeneste: Nordisk Front, Ugeudgave, s.d. Endvidere trykning af Kirkens Front efteråret 43 til eftersommeren 44.
k. 4.000-5.000, ialt 500.000 eks.
l. Bøger og pjecer udgivet af F. N. F. Ialt 28 oplag med et samlet oplag på 70.200 bind.
m. Bladet fremstilledes af forlagets duplikeringsgrupper, der hurtigt udvidedes fra 2-5 grnpper. Fra jan. 44 blev bladet trykt på bogtrykkerier i København, senere i Kalundborg og i Græsted, samt på eget illegalt trykkeri. Klicheerne blev lavet dels på legale klicheanstalter, dels på eget illegalt klicheværksted. Foruden enkelte provinskontakter arresteredes og interneredes 11 medarbejdere, hvoraf 2 blev udsat for tortur. Flere blev dog løsladt inden besættelsestidens ophør og en undslap fra Shellhuset. Peter de Hemmer Gudme var en tid medlem af redaktionen. Leif Schiønnemann og Per Sonne, der havde været medarbejdere ved bladet, blev senere sigtet for sabotage og dræbt af tyskerne.

Nordisk Front, Ugeudgave, udg. af Frit Nordisk Forlag.
a. Tegnet navn, m. ill.: Nordens fem flag.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt i Storkøbenhavn.
g. Opl. dansk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt sept. 44-jan. 45. l. 1944: 1. årg. nr. 1-13. 1945, nr. 14, 15.
k. 16.000-10.000, ialt 150.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Nordisk Front, s.d.

Nordisk Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. København.
f. Udsendt til illegale bladredaktioner og sabotageorganisationer over hele landet.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof, indsamlet til den illegale presses redaktioner.
h. Udkom 2 à 3 g. om ugen fra aug. 43-juni 44, derefter dagligt sammen med Information indtil kap.
j. 1943: nr. 25-30, (31-55), 56, (57-61), 62-70, (71-75), (76-78), 79-85, (86-88), 89-93 1944, nr. 94105, (106-107), 108-114, (115-l16), 117-128, (129-134), 135-138, (139), 140, (141, 142), 143-156, og nr. 157-438 sammen med Information. Særnummer 1944: 10/2.
k. 10-150, til bladet indgik i Information, ialt 13.000 eks.
m. Pressetjeneste udgivet af Nordisk Front, s.d. Nr. 1-24 under navnet Dent illegale Presses Fællesorganisation, s.d. I marts 44 indledes samarbejde med Information, der alene udsendte dansk nyhedsstof, mens N.N. bragte det udenlandske stof. Fra juni samme år sammensluttedes de to pressetjenester, der derefter udkom under navnet Information, s.d.
n. Frit Danmarks Hvidbog. 1946, II, side 305.

Nordlysets Efterretningstjeneste. (Frederikshavn.)
a. Udentitel. Underskrevet: "Nordlysets Efterretnittgstjeneste".
b. Folio.
c. Dupl.
d. 1 side.
e. Frederikshavn.
f. Nordjylland.
g. Komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom lejlighedsvis foråret 43.
j. Af de udkomne numre har K.B. 1943: 28/3 og 3/4.
k. Ikke oplyst.
m. I nummeret af 3/4 oplyses, at der som særtryk. udsendtes 1. april: "Nordlysets sorte Bog", i 1.000 eks. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Nordre Birks Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Komm. agit. nyhedsstof.
h. Udkom efteråret 44.
j. 1944: 13/10.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke modtaget, kun det ene nr. kendes.

Ny Dag. Folkets Vel er Landets Vel. (Køge.)
a. Navnet stemplet med rød farve.
b. Oktav og kvart.
c. Dupl. og ill. med ill. fra Ugens Nyt.
d. 4 sider.
e. Køge.
f. Køge og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. febr. 43-maj 45.
j. 1943, nr. (1), (2), 3. (4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10), 11, 12, 13, (14), 15. 1944, nr. 16-20, (21-25), 1945, nr. (26-30). Særnnmre: juni 44, 9/4 45. Udgave af L. o. F., Køge, s.d.
k. 300-600, ialt 13.500.
m. Udgivet af D.K.P., Køge.

Nyheder fra Storbritannien.
a. Klichetrykt navn m. ill.: Sct. Jørgen med dragen samt mottoet: "Fight for freedom". Fra nr. 10 tillige forsynet med to R. A. F.-mærker i to farver.
b. Folio.
c. Trykt og rigt illustreret. Flere gange medfulgte billedbilag og invasionskort trykt på krideret papir.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Oplysende engelsk stof samt artikler af kendte danske digtere og forfattere.
h. Udkom hver 14. dag 1. jan. 44-28. apr.. 45. j. 1944: 1. årg. nr. 1-24, 2. årg. nr. 1. 1945: 2. årg. nr. 2-6.
k. 1.000-5.000, ialt 12.500 eks.
l. Terkel M. Terkelsen: "Fra D-dag til Cherbourg" fulgte med bladet fra nr. 23 som feuilleton i et særskilt bilag på 8 sider, hertil kartonomslag. Opl. 5.000 eks. Endvidere udsendtes et julekort i 1944 til "abonnenterne".
m. Nyhedsblad udgivet af samme gruppe, som udgav Foto-Revv, s.d. Det engelske stof fik gruppen fra den officielle engelske informationstjeneste i London via den engelske legation i Stockholm. Herfra overført ad de illegale ruter. Klicheerne til billederne blev alle fremstillet i København. Bladet financieredes af den engelske stat for oplagets første 3.000 eks. De følgende 2.000 af bladgruppens leder.

Nyhedstjeneste. (Køge.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Køge f. Sydøstsjælland.
g. Uddrag af Information, Ringen, F.D.'s Nyhedstjeneste, S.E., Herdahl's udsendelser og lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt dec. 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2,). 1944, nr. (3-30), 31, (32), 33, 34. 2. årg. nr. (1), 2, 3. 1945, nr. 4, (5, 6) 7, (8-12), 13, 14, (15-20). Særnumre: 1944: juni, 22/9. 1945: 9/4, 21/4. Bladrækken var ikke nummereret, men som regel var. bladets udgivelsesdag anført umiddelbart efter navnet.
k. 300, ialt ca. 20.000 eks.
m. Bladet blev udsendt af Frit Danmark og Ringenn, Køge.

Nyhedstjenesten. (Korsør.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dapl.
d. 2 sider.
e. Korsør.
f. Korsør og omegn.
g. Agit. komm. artikler, alm. nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt jan.-maj 1945.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-18. Løbesedler: 1945: 9/4, 12/4 og opråb 4/5. F.D. Nyheder og Komntentarer, Korsør, s.d. Nyhedstjeneste på tysk Nachrichten, fra 12/4 til kap.
k. 525-650, ialt 10.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af en S.F.-gruppe, der tilsluttedes D.S.O. I samarbejde med F.D.s lokalkomite duplikeredes tillige F.D. Nyheder og Kommentarer efter tilsendt manuskript. Den på tysk udgivne nyhedstjeneste fordeltes på færgerne til de tyske soldater. Inden kapitulationen blev gruppens arbejde udvidet til også at omfatte radiotjeneste, idet man havde fået installeret radio og sender i Korsør.

Nyhedstjenesten (København.)
a. Maskinskr. navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt okt. 43-marts 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1-8). 1944: nr. (9-44), 45, (46), 2. årg. nr. (1-11). 1945: nr. (12-24).
k. 200-400, ialt ca. 20.000 eks.
m. Nyhedstjenesten fik sit stof fra Information og andre illegale blade samt fra meddelere indenfor modstandsbevægelsen. Bladet tilsendtes pr. post til ca. 400 faste abonnenter. Under en razzia få uger før kap. gik hele arkivet tabt. og bladet ophørte at udkomme.

Nyhedstjenesten. (København, Åsterbro.)
a. Maskinskr. navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt på Åsterbro i København.
g. Alm. samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt 17/7 44-30/4 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-22. 1945, nr. 23-40.
k. 1500-2600, ialt ca. 120.000 eks. Duplikering af Land og Folk, Åsterbro, s.d.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe på Åsterbro som en fortsættelse af Uddrag af Ugens Nyt, s.d.

Nyhedstjenesten. Frit Danmark.
a. Tegnet navn trykt med blå farve m.ill.: det danske våbenskjold samt undertitel.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt jan. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. (Er angivet som 3. årg.) nr. 1, - 28a, 28b, - 29, (30 er ikke udkommet), 31, 32, 33, 34 i to udgaver, 35-46. 1945, nr. 47-56, (57-58).
k. 8-9.000, ialt ca. 400.000 eks.
l. En digtsamling.
m. Udgivet af tidligere F.D. gruppedeltagere. Bladet bragte dansk nyhedsstof erhvervet fra Information og forbindelser på legale avisredaktioner. Fra marts 44 udsendtes et månedsnummer: Nyhedstjenesten - Månedshæfte, s.d.

Nyhedstjenesten. Månedshæfte.
a. Nr. 1, trykt med blå farve, med samme hoved som den ugentlige udgave, men har som undertitel: Månedsnummer. De følgende numrec har tegnet bladhoved med undertitel: Månedshæfte.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 10-14 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Oplysende komm. art. fortrinsvis udenrigsstof.
h. Udkom mdl. marts 44-april 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-9. 1945, nr. 10-13.
k. 2-3.000 - 4-500, ialt ca. 50.000 eks.
m. Tidsskrift udgivet af det ugentlige nyhedsblad: Nyhedstjenesten, Frit Danmark, s.d. Indeholdt bl.a. artikler fra udenlandske blade og tidsskrifter.

Nyhedstjenesten. (Ringkøbing.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Ringkøbing.
f. Ringkøbing og opland.
g. Nyhedsstof bl. a. fra Information samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligtjuli 44-jan. 45. j 1944: 1. årg. nr. (1), 2-21. 1945: 2. årg. nr. 1-4, (5). Særtryk: "En Advarsel til det danske Folk", "Niels Jydes Historie", "Mindeblad for Kaj Munk", Opråb og advarsler samt løbesedler udsendt lejlighedsvis.
k. 1.000, ialt inklusive særnumre, etc. 26.000 + 75.000 = 101.000 eks.
l. Pjecer.
m. Bladets første redaktør måtte i juli 44 gå under jorden eftersøgt af det tyske sikkerhedspoliti. Han blev senere red. af et illegalt dagblad. Ny leder trådte til, og gruppen fortsatte udgivelsen af bladet indtil febr. 45, da bladet ikke skønnedes nødvendigt længere på grund af radioudsendelserne fra Sverige og England.

Nykøbing Fl. (Nykøbing F.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Nykøbing F.
f. Nykøbing F. og omegn.
g. Komm. noter med lokalt nyhedsstof samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom juli/aug. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. Ca. 500 eks. .
m. Oplysninger om bladet er ikke indkommet.

Nykøbing-Posten. (Nykøbing S.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Nykøbing S.
f. Nykøbing S. og omegn.
g. Lokalt nyhedsstof.
h. Udkom okt./nov. 44. j 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 350-500, ialt 850 eks. m. Kort tid efter udgivelsen af det første nr. blev to medarbejdere arresteret af gestapo, mens de øvrige medlem- mer af bladgruppen måtte gå under jorden. Blad nr. 2 blev' ttdsendt fra anden side delvis som en afledende manøvre, der skulle vildlede gestapo.

Nyt. (Jelling.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Jelling.
f. Sydøstjylland.
g. Dansk nyhedsstof, hovedsagelig fra Socialdemokratiets Fortrolige Meddelelser, den illegale presse og fra egne meddelere.
h. Udkom 1 à 2 gange mdl. april 44-april 45.
j. Af de udkomne 20 numre har K.B. 2 numre, udgivet i dec. 44.
k. 600-3.000, ialt 30.000 eks.
m. Udgivet af en modstandsgruppe i Jelling, elever og lærere på seminariet, der tillige deltog i sabotagevirksomhed.

Nyt. (Ringsted.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ringsted.
f. Ringsted og omegn.
g. Komm. artikler samt nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt jan.-maj 45.
j. 1945: 9/1, 10/1, 20/3, 26/3, 6/4, 9/4, 16/4. Der er antagelig udkommet flere numre. k. Ikke oplyst. n:. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Nyt fra Frit Danmark m.m. (Haderslev.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio og kvart.
c. Dupl.
d. 4-6-12 sider.
e. Haderslev.
f. Haderslev amt samt Gråsten og Sønderborg.
g. Uddrag af Frit Danmark, Land og Folk, De Frie Danske suppleret med nyhedsstof fra Information, Rigspolifichefens Situations meldinger samt Fortrolige Meddelelser fra de politiske partier og lokale nyheder.
h. Udkom 2 g. mdl. sept. 43-maj 45.
j. 1943: nr.(1-3) 4, (5-7). 1944, nr. (8-16) 17-24, (25-31). 1945, nr. (32-40). Særnummer: Trykt velkomsthilsen til Montgomerys soldater, uds. 5/5-45. Desuden Niels Jydes Breve, udsendt nov. 43-marts 44, 3 A 1.000, ialt 3.000 eks. Frit Danmark, udsendt nov. 43-marts 44, 4 A 1.000, ialt 4.000 eks. Endvidere løbesedler og flyveblade, bl.a.: "Dyrlæge Jens Møllers ansættelse som overdyrlæge ....", udsendt i februar 43 i 1.000 eks.
k. 1.000-2.500, ialt 64.000 eks.
l. "Når Danmark atter er frit", udsendt i januar 44 i 2.000 eks. "Sønderjyden har underlige Vaner" i flere oplag af 500 eks. I sept. 43 påbegyndtes fremstillingen af Joachim Joosten: "Dommedag over Darvmark". Bogen blev ikke fuldført på grund af bogtrykkerens arrestation. Et af gruppemedlemmerne udsendte før gruppens dannelse et "Grundtvig-udvalg", 1. oplag nov. 40 i 7 eks. 2. oplag i maj 41 i 90 eks. En "Invasionsparlør" i juli 43 i 600 eks.
m. Bladet var en fortsættelse af Nyt fra Frit Danmark o. A., Haderslev, s.d. Bladgruppens medlemmer var næsten alle samtidig tilsluttet en større F.D.-gruppe, der senere udvidedes med repræsentanter fra samtlige politiske partier udgørende lokalkomiteen. Bladgruppen var i marts 44 udsat for husundersøgelse og et medlem arresteredes og interneredes til 22/2 45. Et andet medlem arresteredes i efteråret 44 og forblev interneret indtil kap. Indehaversken af et "rullested" interneredes nogle måneder i Frøslev.

Nyt fra Frit Danmark o. A. (Haderslev.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
e. Haderslev.
f. Haderslev amt.
g. Uddrag af Frit Dann:ark, De frie Dartske, og andre illegale blade.
h. Udkom mdl. apr. 42-sept. 43.
j. 1942: (1-6), 1943: (7-11), 12, 13.
k. 500, ialt ca. 6.000 eks.
m. Fortsætter som Nyt fra Frit Danmark m.m., Haderslev, s.d.

Nyt fra Norden.
a. Klichetrykt navn.
b. Trykt oktav, dupl. folio.
c. Trykt og dupl.
d. 8-16-32 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Komm. artikler og kronikker om nordiske problemer under og efter befrielsen.
h. Udkom mdl. marts 44-juli 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, (nr. 4 udkom ikke.) 5. 1945: 2. årg. nr. 1, 2. Særnummer: 1944, 25/7. Nyhedstjeneste: Se Nyt frit Norden - Nyhedstjeneste og Aktuel Orientering.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet udsendtes af en nordisk interesseret kreds, der udover egne originale artikler optrykte artikler om nordiske problemer fra sv., eng., am. og andre udenlandske aviser og tidsskrifter. Endvidere bragtes Frihedsrådets udtalelse om dets syn på den nordiske forbundstanke. I begyndelsen af 45 blev trykkeriet taget af gestapo og bladet udkom derfor ikke i jan. og febr. Samtidig indledtes samarbejde med S.E. og Nordens Frihed, s.d., og i forening udgives derefter Aktuel Orientering, som en fortsættelse af Nyt fra Norden - Nyhedstjeneste, s.d. Bladet fortsatte efter befr.ielsen til marts 1946.

Nyt fra Norden - Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til nordisk interesserede enkeltpersoner (kredse).
g. Nordisk nyhedsstof.
h. Udkom febr.-april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, (3. 4).
k. Ikke oplyst.
m. Nordisk nyhedstjeneste udsendt af Nyt fra Norden, s.d. Fortsættes som Aktuel Orientering, s.d.

Nyt fra Sovjetunionen.
a. Tegnet navn m. ill.: kort over Sovjetnnionen, nr. 9, 10, 11, 13, 14, 15 og 16 klichetrykt navn.
b. Kvart.
c. Nr. 1-8, 12, 13, 14, 17 og 18 er dupl. De øvrige numre trykte, hvoraf nr. 13-16 er illustrercde.
d. 10-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Sovjetrussisk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. maj 43-april 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-7. 1944, nr. 8-16. 1945, nr. 17-18.
k. Udkom i stort oplag.
m. Tidsskrift udg. af D.K.P. Bladet indeholdt sovjetrussiske nyheder og artikler om Sovjetunionen. Nyhedsstoffet modtaget gcnnem Tass via Stockholm. Kendte sovjetrussiske og danske skribenter - f.eks. Ilja Ehrenburg, Andersen Nexø og minister Døssing - har skrevet artikler til bladet. Bladet redigeredes i København og manuskripterne sendtes derefter til D.K.P. bladgrupper i København og Provinsen, der duplikerede det i store oplag. Bladet er således udkommet i mange forskellige udgaver. Herudover er der af flere bladgrupper udgivet "Uddrag af Nyt fra Sovjetunionen", d.v.s. et mindre omfattende blad af samme karakter.

Ny Tid. Fredericia.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia og omegn.
g. Komm., opl. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3, (4), 5, (6), 7, (8), 1945: 2. årg. nr. (1-4), 5. Særnumre og løbesedler: 1944: 19/8, 9/9, 1945: 4/5.
k. 1.000-2.000, ialt 20.000 eks.
m. Bladet, der blev udgivet af D.K.P.-gruppen i Fredericia, blev fremstillet i Vejle. I forsommeren 44 blev. bladgruppens leder arresteret og flere medarbejdere måtte gå under jorden. Senere blev endnu 2 medarbejdere arresteret og blev under forhørene på Staldgården i Kolding udsat for tortur. To af de arresterede deporteredes til tysk koncentrationslejr, mens den tredie interneredes i Frøslev.

Ny Tid. Kun Folkets Vel er Landets Vel. (Helsingør.)
a. Stemplet navn med rød farve og maskinskrevet motto.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 8-12-16 sider.
e. Helsingør.
f. Nordsjælland.
g. Agit., komm., opl. artikler med lokalt nyhedsstof fra hele området.
h. Udkom 1 a 2 g. mdl. juni 42-maj 45.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-9. 1943: 2. årg. nr. 1023. 1944: 3. årg. nr. 24-36. 1945: 4. årg. nr. 37-41 og efter kap. nr. 42-43. Særnumre: 1942: 1 udat. eks., 25/11. 1943: aug. 1944: 28/6, 1/7, 2/7, 2/7, 3/7, 3/7, 4/7, 4/7, 5/7, 3/8, 4/8, 4/9, 5/9 17/9, 19/9 12/11, 1945: febr., 5/3, 4/5. Løbesedler ved flere lejligheder, bl.a. 7/11, 43. Desuden Land og Folk, Helsingør, s.d., samt Frit Danmarks Nyhedstjeneste, m.m.
k. 1.000-3.000, ialt 80.000 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe, der blev udsat for flere gestaporazziaer, der medførte arrestationer og deportationer for mange af bladets medarbejdere. Grnppen samarbejdede med D.K.P.-gruppen i Hillerød.

Ny Tid. (Hillerød.)
a. Stemplet navn med rød farve og maskinskrevet motto.
b. Kvart.
c. Duplikeret.
d. 8, 12 og 16 sider.
e. Hillerød.
f. Frederiksborg amt.
g. Som Ny Tid, Helsingør, med lokalt nyhedsstoffra Hillerød og omegn.
h. Udkom 1 à 2 gange mdl. juni 42-nov. 44.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-9. 1943: 2. årg. nr. 10-23. 1944: 3. årg. nr. 24-34. Særnumre som Ny Tid, Helsingør. s.d. Desuden duplikering af Frit Danmark, Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Ploven i samarbejde med F.D.s Hillerødgruppe. Endvidere Land og Folk og Paa Vagt, s.d.
k. 1.000-2.500, ialt ca. 50.000 eks.
l. "Snart dages det Brødre" - "Hjælpemateriale til Socialistiske Grundbetragtninger" - "Ungdommens Krav til Efterkrigstiden" - "Partisankrigen".
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe i Hillerød. Flere af medarbejderne blev arresteret af gestapo og deporteret til tyske koncentrationslejre, mens andre gik under jorden eller måtte flygte til Sverige.

Ny Tid. Udg. af D. K. P. Skive.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-6-8 sider.
e. Skive.
f. Skive og omegn.
g. Opl., komm. artikler og nyhedsstof fra Ugens Nyheder, Information samt lokale nyheder.
h. Udkom mdl. sept. 43-juni 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2). 1944: 2. årg. nr. (1), 2, (3), 4, (5, 6), 7-12. 1945: 3. årg. nr. 1-6 og efter kap. nr. 7. Desuden Land og Folk, Skive, s.d., og enkelte numre af Tidens Stemme, Viborg.
k. 200-1.000, ialt 20.000 eks.
m. Bladet udkom regelmæssigt hver måned trods gestaporazziaer flere gange. I juni 44 arresteredes 2 medarbejdere Arne Kristian Henry Jensen, f. 14/2 1905, død 6/1 45, og Frits Albert Nielsen, f. 1/1 1920, død 22/12 44. De blev deporteret til tyske koncentrationslejre, hvor de omkom. I januar 45 måtte hele bladgruppen gå underjorden, men en ny gruppe organiseredes, og denne udgav bladet til kap.


[an error occurred while processing this directive]