Kampen. (1941/43.)
a. Tegnet navn.
b. Oktav og kvart.
c. Dupl., novembernr. i to farver.
d. Oktav 12 og kvart 6 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. komm. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. om md. okt. 41-febr. 42.
j. 1941: 1. årg. nr. 1-6. 1942, nr. 7.
k. 200-400, ialt 2500 eks.
l. "Hitler, 10 Aars Lynkrig.".
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe. Nr. 1-5 er udført i lille oktav format: 11 X 16« cm. Nr. 6 er duplikeret på folieark, der falses en gang, og med nr. 7 udsendes bladet i alm. kvartformat. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Kampen. (1943/43.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. Udsendt på Amager.
g. Agit. komm. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. om md. okt. 42-juni 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-4, 1943, nr. 5-13. Særnumre: 1942: 19/12. 1943: Valgnummer duplikeret i to farver udsendt i marts md.
k. 400-2.000, ialt 25.000 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Kampens Vej.
a. Linoleumstrykt og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Roskilde.
f. Roskilde og opland.
g. Agit. komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom juni 43-maj 45.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2, 3, (46). 1944: 2. årg. nr. (1-4), 5, (6). 1945: 3. årg. nr. 1, (2-4), 5.
k. 250-500, ialt 10.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Roskilde.

Kirkelig Pressetjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-16 sider.
e. København.
f. Nr. 1-16 udsendt til illegale bladredaktioner og andre nyhedsformidlere, nr. 17-20 tillige til alle præster.
g. Kirkeligt nyhedsstof, dansk og udenlandsk.
h. Fra juni 44 til maj 45.
j. 1-16 ugentlig, nr. 17-20 mdl.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-17. 1945: nr. 18, 19, 20.
k. 200-2.000, ialt ca. 12.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Kirkens Front, s.d. Fra dec. 44 til marts 45 udkom intet nr. af bladet.

Kirkens Front.
a. Nr. 1 tegnet, derefter klichetrykt navn m. ill.: en kirke, over den en hagekorsformet sky samt flyvemaskiner. Under navnet bladets motto: "Hvor der er krig, er der fronter. Den ene er Kristus. Den anden er Tyskland.".
b. Dupl. kvart og folio, trykt oktav.
c. nr. 1-6 og 11-14a dupl., nr. 7-10 og 14b-18 klichetrykt. Enkelte numre alm. trykt, således nr. 7 og 8, der blev trykt hos Hjemmefronten. De trykte udgaver er illustrerede. Desuden dupl. ekstra oplag, bl.a. af D.S.O. i 4 sjællandske byer.
d. 8-10 sider.
e. København.
f. Udsendtes til præster og kirkelige kredse over hele landet. Efter få numre alm. udbredt.
g. Komm. og opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. juli 43-maj 45, derefter legalt.
j. 1943: nr. 1-5. 1944: nr. 6-14a, 14b. 1945: nr. 15-18. 2 nnmre er fejlagtigt angivet som nr. 14. Særnumre: 1944: Landbonummer udsendt i sept. 1945: maj-nr. Desuden Kirkens Front Nyhedstjeneste, s.d., Kirkelig Pressetjeneste, s.d. Løbesedler: 1944: 15/8, 16/9, 19/9, 20/9.
k. Hovednumre: 2.000-32.000, særnumre: 6.000-10.000, ialt 216.000 eks.
l. Uffe Brand: "Hvor står Kirken7", dupl. hos F.N.F. i maj 44. Gustav Aulen: "Kirken og Nationalsocialismen", trykt i Sverige. Biskop Clemens A. von Galen: "Kirke i Kamp", trykt i København.
m. Kirkens Front, der var repræsenteret i det selvstændige bladudvalg fra efteråret 43, fik de første 6 numre dupl. hos F.N.F. Fra jan. 45 redigeredes bladeti samarbejde med Morgenbladet. Fra juni 44 udskiltes nyhedsstoffet og udsendtes som særskilt blad: Kirkelig Pressetjeneste, s.d. Kirkens Front udsendtes herefter som tidsskrift, men bevarede i de efterfølgende 6 numre et tillæg med nyhedsstof. Fra sept. 44 udkom også dette tillæg særskilt under navnet Nyhedstjeneste udsendt af Kirkens Front, s.d. Fra 15/4-20/6 44 måtte bladet på grund af trykkerirazziaer standse indtil egne duplikatorgrupper blev organiseret. En af redaktørerne måtte gå under jorden og deltog i arbejdet indtil okt. 44, da han måtte flygte til Sverige. Her organiserede han nyhedstjenesten til Kirkens Front og fik samtidig i Sverige udsendt bladene Dansk Kirke, Kirke-Nytt og Kirkelig Pressetjeneste, s.d. En anden redaktør måtte i vinteren 45 gå under jorden, men fortsatte at lede og redigere bladet indtil kap. Flere medarbejdere blev arresteret. En medarbejder, Viggo Vedel Brandt, f. 13/9 1919, der var med i redaktionen fra aug. 43, blev arresteret og deporteredes til Tyskland, hvor han i febr. 45 afgik ved døden i Porta.
n. Kristeligt Dagblad, maj 45. "Den danske Kirke under Besættelsen", under redaktion af Harald Sandbæk og N.J. Rald. København 1945, side 113 ff.

Kirkens Front Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Hele Landet, dog især København. 2. årg. nr. 8-16, hovedsagelig til arbejderkredse.
g. Nyhedsstof, en vis fortrinsret for dansk kirkeligt nyt.
h. Udkom ugentligt sept. 44 til maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 7-17. 1945: 2. årg. nr. 1-11, 13-16, (nr. 1-6 unummerede tillæg i hovednummeret Kirkens Front, 1944, nr. 8-13.) (2. årg. nr. 12 er ikke udkommet. Fejlnummerering.) Løbesedler 1944: 15/8, 16/9, 20/9.
k. 10.000, fra 2. årg. nr. 8-16 i 2.000, ialt ca. 200.000 eks.
m. Nyhedstjeneste udsendt af Kirkens Front, s.d. Bladet blev fremstillet på bladgruppens egne duplikatorer af en hjælpegruppe fra arbejderkredse.

Klassekamp. Socialistisk Kampskrift.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-10 sider.
e. København.
f. København og enkelte provinsbyer.
g. Opl. komm. politisk tidsskrift.
h. Udkom mdl. okt. 42-maj 44.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2, (3, 4), 1943: nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2. årg. nr. (1, 2, 3), 1944: nr. (4, 5, 6, 7, 8.) Løbesedler: 1943, maj, sept. Flyveblade: 1943: 1/5, 1944: 1/5.
k. 300-500, ialt hovednumre plus løbesedler og flyveblade ca. 13.000 eks.
l. "Marxistiske hæfter": Hæfte 1. (1/4 42): Den materialistiske Dialektik. Hæfte 2. (juli 42): Kolonispørgsmålet. Hæfte 3. (okt. 42): Oktoberrevolutionen. Dagen derpå. Kritiske Bemærkninger til Frihedsrådets Program (april 44).
m. Bladet, der blev udgivet af gruppen "Revolutionære Socialister", er en fortsættelse af Arbejderpolitik og Frihed, s.d.
n. Børge Trolle: A short statement of the activity of the danish group of the Fourth International during the II world var. Publ. by the Intern. Secretariate of the IV International (Paris).

Klokken er fem Mmutter før tolv.
a. Maskinskrevet navn i ramme.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. Thisted.
f. Thisted amt, Sønderjylland, Vendsyssel og Djursland m. m.
g. Komm. agit. artikler med uddrag af den illegale presse samt opl. nyhedsstof med lokale nyheder for Thy.
h. Udkom ugentligt sept. 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, (3-12). 1945, nr. (13), 14-30. Særnummer: 1945: 12/4 omhandlende Slesvigske Breve I-IV, s.d. Opråb og løbesedler bl.a. til arbejdere beskæftiget på tyske arbejdspladser.
k. 700-1200, ialt inkl. opråb, etc. ca. 30.000 eks.
m. Bladet er en fortsættelse af Vi klipper af den fri Presse, s.d. og blev fremstillet forskellige steder på Djursland og på Mors.

Kolding Bladet.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 8 sider.
e. Kolding.
f. Kolding og omegn.
g. Komm. art. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. apr./maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af D. K. P., Kolding.

Kommentar. (Haslev.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Haslev.
f. Haslev og omegn.
g. Komm. artikler.
h. Udkom mdl. dec. 44 - febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 500, ialt 1.000 eks.
m. Udgivet af F.D.-gruppen i Haslev, se iøvrigt Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Haslev.

Kommunen.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Oktav og kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til kommunalt ansatte i København.
g. Komm. artikler.
h. Udkom mdl. juni, aug. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 100, ialt 200 eks.
m. Udsendtes af kommunalt ansatte umiddelbart efter folkestrejken i juni og omhandlede de ansattes forhold under folkestrejken.

Kontakt. (Ebeltoft.)
a. Tegnet navn. Med nr. 12 ændres navnet til Kontakt og Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Ebeltoft.
f. Ebeltoft og omegn.
g. Uddrag af Information, F.D.'s Nyhedstjeneste og andre illegale blade samt lokale nyheder.
h. Udkom dec. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 2. 1945, nr. 3, (4), 5, 6, (7), 8, 9, 10, (11), 12, (13, 14).
k. 300-500, ialt ca. 6.000 eks.
m. Udgivet som en fortsættelse af Djurslands Stemme, s.d.

Korte Bølger.
a. Tegnet og maskinskr. navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. København og lejlighedsvis provinsen.
g. Komm. opl. nyhedsstof.
h. Udkom mdl. apr. 43-maj 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, (3, 4), 5. 1944: nr. 6, (7, 8, 9, 10). Desuden informationer til tyske soldater omdelt i restaurant "Tosca". Instruktioner o.lign. til militærgrupperne.
k. 100-200, ialt ca. 1500.
m. Bladet blev udgivet af en fåtallig gruppe, der på grund af redaktionsmedlemmernes arrestation måtte lade bladet indgå i sommeren 44.

Korte Samtaler. (Randers.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Randers.
f. Randers.
g. Agit. komm. artikler i dialogform.
h. Udkom lejlighedsvis efteråret 44. 1944: 1. årg. nr. (1, 2), 3.
k. Ca. 300 pr. nr., ialt 1.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Randers, der tillige udgav Den tredie Front, Randers, s.d.

Kosten.
a. Tegnet navn, m. ill.: en kost, der fejer nazisterne ud.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. Udsendt på Vesterbro i København.
g. Opl. agit. nyhedsblad.
h. Udkom efteråret 1942.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 1200-1500, ialt 2700 eks.
m. Udgivet af en D. K. P.-gruppe på Vesterbro. Bladet fortsætter som Kureren, s.d.

Kritikus. "Den illegale blæksprutte."
a. Tegnet navn flankeret af 2 dannebrogsflag m. røde felter.
b. Kvart.
c. Dupl. Forsiden i 2 farver. Ill. med talrige tegninger.
d. 8-10 sider.
e. Farum (København.).
f. København og Nordsjælland.
g. Satiriske kommentarer og latterliggørelse af unationale elementer.
h. Udkom mdl. juni-sept. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. 1200 eks., ialt ca. 3500 eks. Senere duplikeringsgruppe for S.E.
m. Satirisk humoristisk blad, der i tekst og tegninger fortæller om nazisterne og deres danske medløbere. Nyhedsstof fra Information og udenlandske nyheder fra nedkastede engelske flyveblade bragt i faksimiletryk, ledsaget af tegninger. Ill. med flere helsidestegninger. Stencils til bladet blev skrevet og påtegnet i Farum, mens duplikering foretoges af en D.K.P.-gruppe på Nørrebro. Bladet indgik i efteråret 43, fordi redaktionen blev optaget af andet illegalt arbejde.

Kritisk Maaneds-Revu.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Frederikshavn.
f. Frederikshavn og omegn.
g. Komm. og opl. artikler, dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. jan.-marts 44.
j. 1944: 1. årg. 1, 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Kronjyden.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Randers.
f. Randers.
g. Dansk nyhedsstof.
h. Udkom i april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Kulsviernes Nyhedstjeneste. (Hillerød.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Hillerød.
f. Hillerød og omegn.
g. Nyhedsstof fra D.S.O. samt lokale nyheder.
h. Udkom marts-maj 45.
j. 1945: nr. 1, (2), 3, (4), 5, (6, 7), 8, 9, (10).
k. 1200, ialt 12.000 eks.
m. Bladet er en fortsættelse af Budstikken (1944), Hillerød, s.d. Bladgruppen tilhørte organisationen D.S.O.

Kurer. Nyt fra hele verden.
a. Nr. 1-4 tegnet, nr. 5 håndstemplet, og nr. 6 samt særnr. tegnet navn, m. ill.: En globus og nogle nr. m. undertitel: Nyt fra hele verden.
b. Kvart.
c. Dupl., heraf 2 sidste nr. i 2 farver, ill.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. Udsendt på Nørrebro i København.
g. Opl. agit. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom juli 42-febr. 43.
j. 1942: 1. årg..nr. 1, 2, 3, 4, 5. 1943, nr. 5, 6. Særnr. 1943: 23/2. Flyveblad: Afskrift af Punch, nr. 9, 1/3 1876: "Mæ de go'e".
k. 1000-2500, ialt ca. 10.000 eks.
l. Ilja Ehrenburg: Hemmeligheden ved den russiske Modstand". John Steinbeck: "Maanen er skjult".
m. Bladet er en fortsættelse af Sandhed, s.d. og fortsættes af Orientering, s.d. Udg. af en D.K.P.-gruppe på Nørrebro. Blad nr. 4 er udkommet i 2 oplag.

Kureren. (Frederiksværk.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-4 sider.
c. Frederiksværk.
f. Frederiksværk og omegn.
g. Opl. komm. artikler med dansk og udenlandsk nyhedsstof hovedsagelig fra Information og D. S. O. Budstikken, Roskilde.
h. Udkom ugentlig febr.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-7, (8), 9-11, og efter kap. nr. 12.
k. 200, ialt 7.000 eks.
m. Udgivet af en D.S.O.-gruppe i Frederiksværk.

Kureren. (Herlev.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. Herlev.
f. Herlev og Ballerup.
g. Agit. komm. artikler og dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom jan./febr. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2. Desuden dupl. Ugens Nyt i nov./dec. 43. Endvidere dupl. 50 eks. hver måned i seks mdr. af Deutsche Nachrichten, der fordeltes til tyskere i Værløselejren.
k. 200, ialt 400 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Herlev/Ballerup, da Ugens Nyt ophørte og det tilsendte antal eks. af Land og Folk ikke var stort nok til at dække området. Efter to mdrs. forløb standsedes udgivelsen. Af bladgruppens medlemmer afsonede een 6 mdrs. fængsel for uddeling af illegale blade. På mistanke om deltagelse i kommunistisk virksomhed blev redaktøren i nov. 42 interneret i Horserød, hvorfra han flygtede 29/8 43 og derefter deltog i illegalt arbejde bl.a. med udgivelsen af bladet.

Kureren. Særudgave for Hillerød.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.,m.ill.
d. 4 sider.
e. Hillerød.
f. Hillerød.
g. Alm. dansk opl. nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom 1 à 2 g. mdl. dec. 43-nov. 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944, nr. (2-13). Særnummer: 1944: 20/9.
k. 300-800, ialt ca. 6.000 eks.
m. Bladgruppen, der fra starten bestod af gymnasiaster, udvidedes efterhånden til at omfatte andre befolkningslag. Bladstoffet modtoges fra københavnske illegale kredse, og fra Statens civile luftværns meldetjeneste. De lokale nyheder fra egne meddelere. I sommeren 44 advaredes gruppen af dansk politi, der var vidende om, at gestapo var kommet i besiddelse af oplysninger om gruppens virksomhed. Bladet standsedes for en tid, og nogle af medlemmerne overgik til andre illegale org. bl.a. D.S.O. og De frie Danske. Under udøvelse af distribntion af bladet blev en medarbejder arresteret, men det lykkedes ham at skjule bladene forinden. Tre andre gruppemedlemmer, blandt dem redaktøren, blev senere arresteret. Redaktøren blev dog ret hurtigt frigivet igen.

Kureren. (Kalundborg.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl. Enkelte numre ill.
d. 2-4 sider.
e. Kalundborg.
f. Kalundborg og omegn.
g. Uddrag af den illegale presse samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt juni 44-jan. 45 og i marts 45.
j. Kan ikke oplyses, da de udkomne numre er gået tabt. Særnumre og løbesedler ved flere lejligheder, bl.a. på tysk til de tyske soldater med opfordring til overgivelse ved TyskIands kapitulation.
k. 500-250, ialt ca. 4.000 eks.
m. Bladgruppen samarbejdede med D.S.O., Ringen, F.D. og Dansk Samling, havde tillige fordeling af et stort antal andre illegale blade. Standsningen i foråret 45 skyldtes gruppens deltagelse i arbejdet med organisering af de væbnede styrker. Hertil udarbejdede og fremstillede gruppen instruktioner i våbenbetjening og partisankamp.

Kureren.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. Udsendt på Vesterbro i København.
g. Opl. agit. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 42-maj 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1. 1943, nr. 2, 3, 4 (5), 6.
k. 500-1200, ialt ca. 5.000 eks.
m. Udg. af en D.K.P.-gruppe på Vesterbro som en fortsættelse af bladet Kosten, s.d.

Kurerens Nyhedstjeneste. De skal vide, de aldrig ser de sidste. (Tølløse.)
a. Tegnet navn, m. ill.: dannebrogsflag stemplet med rød farve. Motto maskinskrevet.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 46 sider.
e. Tølløse.
f. Tølløse og omegn.
g. Komm. og opl. artikler, dansk og udenlandsk nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom 3 g. mdl. dec. 44-maj 45.
j. 1944: nr. (1), 2. 1945: nr. 1, (2), 3, 4, 5, (6), 7, 8, (9-12), 13. Særnr. 9/4 45.
k. 500, ialt 10.000 ekspl.
m. Bladet er en fortsættelse af Dansk Daad (Tølløse), og var tilsluttet organisationen D.S.O. Se Budstikken (Roskilde).

Kurer Nyhedstjeneste. In Tyrannos.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Sydvestsjælland.
g. Nyhedsstof fra Budstikken, Roskilde, s.d.
h. Udkom dagligt 9/2-3/5 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-7, (8), 9-23, (24), 25-28, (29) 30-51. Løbesedler 1944: 19/9 18/10 og omkring kap.
k. 200-250, ialt ca. 16.000 eks.
m. Daglig nyhedstjeneste, udgivet af Kurer Ugepost, s.d.

Kurer Ugepost. In Tyrannos.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-6-10 sider.
e. Sorø/København.
f. Sjælland.
g. Agit. komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt maj/juni 44 og okt. 44maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-7) 8, 9, og derefter 30/10, 6/11, 10/11, 17/11, 1/12, 1945: 2. årg. nr. 1-8. Særnummer: "Befrielsens Dag er nær". Løbesedler ved flere lejligheder. Desuden daglig nyhedstjeneste: Kurer Nyhedstjeneste, s.d.
k. 1.000, ialt inkl. løbesedler, 11.000 eks.
l. Ilja Ehrenburg :"Ruslands Sjæl" i 2500 eks.
m. 1-8 udkom i Sorø og efter 3 mdrs. standsning fortsattes udgivelsen i okt. i København, hvor det fra febr. 45 blev muligt at udsende den daglige nyhedstjeneste. Den opr. redaktion bestod væsentligt af gymnasiaster fra Sorø Akademi.

København.
a. Trykt navn.
b. Kvart.
c. I begyndelsen dupl. på alm. duplikator, senere på Rota-print. d. 2 sider.
e. København.
f. Bladet blev sendt ud over hele landet, især til sønderjydsk interesserede kredse.
g. Alm. nyhedsstof og artikler om Sønderjylland og Sydslesvig.
h. Udkom dagligt apri1-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-23. Desuden Sønderjydske Breve, s.d.
k. 2.000-1.200, ialt 35.000 eks.
m. Bladet udkom som dagblad, der dels bragte krigsnyt, omtale af sabotageaktioner, der meddeltes af medlemmer fra modstandsbevægelsen, hvorved det ofte blev muligt at omtale aktionen samme dag, som den blev udført, dels bragte agiterende og oplysende artikler om Sydslesvig. I bladgruppen - såvel som i andre lignende grupper landet over - hævede der sig røster for den tanke at organisere særlige militærgrupper, der straks efter befrielsen skulle besætte Slesvig til Ejderen og standse flygtningestrømmen. Frihedsrådet gik stærkt imod denne tanke.

Københavner-Budstikken.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. København.
f. København.
g. Komm., opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. efteråret 43-maj 45.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1944: 2. årg. nr. 2. 4, 6, 7, 9, 10, 12. 1945: 3. årg. nr. 1. Løbeseddel 1945: 4/5.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.


[an error occurred while processing this directive]