Landbefolkningens Nyhedstjeneste.
a. Klichetrykt navn m. ill.: en radiomast.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2-6 sider.
e. København.
f. Udsendt til landbokredse over hele landet.
g. Komm., opl. dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt sept. 44-febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-5), 6, (7), 8-11. 1945, nr. (12), 13, (14), 15, 16, 17. k. 2.500-3.000, ialt 100.000 eks.
m. Bladet ophørte at udkomme i febr. 45, fordi presseudsendelserne på dansk fra de frie lande blev hyppigere.

Landboen.
a. Første 3 numre tegnet navn m. ill.: en plov. Fra 2. årg. er bladhovedet klichetrykt.
b. Dupl. folio, trykt oktav.
c. Nr. 1-6 dupl., heraf nr. 5 og 6 med trykte billeder på forsiden. Nr. 7, 8 og 2. årg. nr. 1 er bogtrykt, mens de sidste 3 numre erklichetrykte. De trykte udgaver af bladet er illustrerede.
d. 48 sider.
e. Kgs. Lyngby.
f. Udsendt til landboere over hele landet.
g. Komm. og opl. artikler samt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. marts 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1, 2), 3-8. 1945: 2. årg. nr. 1-4.
k. 5.000-20.000, ialt 250.000 eks.
l. Bogen "Det er så yndigt at følges ad".
m. Nærmere oplysninger om bladet er ikke indgået.

Landbrugets Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6 sider.
e. København.
f. Udsendt til landbefolkningen.
g. Opl. nyhedsstof.
h. Udkom ugentl. dec. 44 - febr. 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, (2), 3. 1945: 2. årg. nr. 1.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Land og Folk. Politiske Maanedsbreve. (Hovedbladet.)
a. Maskinskrevet, senere tegnet og trykt navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl. og trykt.
d. 2-12 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samf kommenterende artikler.
h. Udkom mdl. juli 41-maj 45 og derefter legalt.
j. 1941: 1. årg. nr. 1-4. 1942: nr. 5-24. 1943: nr. 25-35. 1944: nr. 36-56. 1945: nr. 57-62. Under navnet Folkets Dagblad: nr. 1 (3/5), 2 (4/5). Særnumre: 1941: 17. juli, 19., 22. aug. 20. sept.
l. okt. 7., 10., 15., 26. nov. 1., 21. dec. 1942: 3. jan. 15. febr. 1., 15., 20. marts. 9., 25. april. 1., 27. maj. 22. juni. 15. aug. 4., 27. sept. 9., 27. okt. 4., 7., 13., 21., 26. nov. 2., 8., 12., 20. dec. 1943: 1., 20. jan. 20., 23. feb. 2., 18., 20. marts. 9., 15 april. 27., 28. maj. 15., 22., 24. juni. 29. aug. 1., 10. sept. 4., 7., 10., 15. okt. 1., 7., 20., 25. 11. nov. 12. dec. 1944: 7. feb. 24. apr. 5., 26. maj. 29., 30 juni. 1., 2., 3., 5. juli. 14., 16., 25., 29. aug. 19., 20 sept. 11., 23. nov. 1945: 9., 24. apr.
m. Hovedblad for D.K.P., der efter forbudet mod partiet i juni 1941 trådte frem som en af modstandsbevægelsens første illegale organisationer, på det tidspunkt langt den største. Opråb, løbesedler og flyveblade udsendtes allerede i juli 41, i begyndelsen anonymt, men snart undertegnet D.K.P. I løbet af efteråret 41 udsendtes Politiske Maanedsbreve, s.d. De enkelte distriktsafdelinger foranstaltede lokale udgaver af dette blad, foruden opråb, flvveblade og små lokalblade, der for nogles vedkommende kun udkom i få numre, medens andre udkom under hele besættelsestiden. Fra marts 42, fra og med nr. 8, ændredes navnet til Land og Folk med undertitlen Politiske Maanedsbreve. Dette navn bevares indtil 3. maj 45, hvor det ændres til Folkets Dagblad med undertitel Land og Folk. Dette udkom dog kun i 2 numre, hvorefter bladet påny vendte tilbage til navnet Land og Folk, hvorunder det har fortsat efter kap. Bladet hørte til de største illegale blade. Manuskriptet fra hovedredaktionen blev mangfoldiggjort af talrige duplikeringsgrupper i Storkøbenhavn og i de fleste provinsbyer. Samtidig med, at bladet ændrede navn til Land og Folk lykkedes det at få det trykt hos nogle bogtrykkere, hvorafdog flere blev standset i deres arbejde. Partiet anskaffede sig snart egne illegale trykkerier såvel i hovedstaden som i provinsen, hvor bladet blev trykt i meget store oplag. Foruden Land og Folk udsendtes Ugens Nyheder, s.d., der udkom fra jan.-dec. 43, dels som informationsblad for partiets lokalredaktioner, dels til optryk i de lokale blade. Dette blad ophørte at udkomme, da Information var i stand til at dække hele landet med daglige udsendelser. Desuden udsendtes Nyheder fra Sovjetunionen, s.d., der ligeledes blev optrykt eller duplikeret af partiets afdelinger. Lejlighedsvis udsendtes større publikationer, omhandlende de politiske, sociale og økonomiske forhold i landet, og fra jan. 44 udkom disse regelmæssigt for hvert kvartal samlet i tidsskriftet Tiden, s.d., der fortsatte efter kap. som månedsblad. I dec. 43 udkom D.K.U.-bladet Ungdommens Røst, s.d. Mange andre blade blev udgivet af D.K.P., der som ingen anden illegal modstandsorganisation har foranstaltet udgivelse af illegale blade i de første kritiske år af besættelsen, hvor offentligheden endnu stod vaklende overfor den aktive modstandskamp. Desuden udsendte D.K.P. en mængde pjecer, bøger og andre publikationer, der er omtalt i afsnittet: Illegale bøger, ligesom de er nævnt under de enkelte blade, der har foranstaltet udgaver deraf.
n. "FritDanmarks Hvidbog", 1946. Bind II, side 296.

Land og Folk. (Ålborg.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg-Hjørring og Thisted amter.
g. Som L. o. F.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. 1941, nr. (1-3), 4, (5). 1942, nr. 6, (7, 8, 9), 10, (11), 12, (13), 14, 15, (16-43). 1944, nr. 44, (45-47), 48-51, (52), 53, (54), 55, 56. 1945, nr. 57-60, (61), 62. Særnumre som L. o. F. samme periode.
k. 1.000-3.000 eks., ialt ca. 250.000 eks.
m. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra Land og Folks hovedredaktion af D.K.P., Ålborg, der desuden udgav Folkets Kamp, Ålborg, s.d.

Land og Folk. (Århus.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Oktav, kvart og folio.
c. nr. 1-19 dupl., 20-52 trykt og 53-56 dupl.
d. 6-10 sider.
e. Århus.
f. Midt- og Nordjylland.
g. Manuskript fra hovedledelsen.
h. Udkom mdl. okt. 41-april 45.
j. 1941: nr. 1-4. 1942: nr (5), 6, (7), 8, 9, (10, 11), 12, (13), 14-22, (23), 24. 1943: nr. 25-27, (2.8-32), 33, (34), 35. 1944: nr. 36-44, (45-52), 53-56. 1945: nr. 57-61. Særnumre som Land og Folk, s.d.
k. 600-8.000, ialt 300.000 eks.
l. "Folkets Vilje - Landets Lov".
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Århus, der tillige udgav Aarhus Ekko, s.d., Landog Folk blev fra sept. 42 trykt på eget illegalt trykkeri på en primitiv fluesmækker, indtil det lykkedes at få det trykt i et bogtrykkeri i Århus. Da bogtrykkerne, far og søn, blev arresteret, blev det i en periode trykt i Randers. Sætningen foregik i lang tid i Randers, hvorefter en kurer rejste til Århus med satsen til et halvt nr. ad gangen, og når dette var trykt, måtte han tilbage til Randers for at få resten af bladet sat. Bladet blev med kurer fordelt til byerne i Midtjylland, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Herning, Struer, Viborg, Skive, Randers, Hobro og i perioder til Ålborg, hvorfra fordelingen til hele Nordjylland fandt sted. Den 21. juni 44 foretog gestapo razzia efter bladgruppen og 30 medarbejdere blev arresteret. Derefter måtte de enkelte byer selv fremstille Land og Folk, dog blev bladet i en periode trykt i Randers, men også herblev bogtrykkeren arresteret af gestapo.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse" i "Aarhus under besættelsen" under redaktion af Georg Andrésen. Århus 1945.

Land og Folk. (Esbjerg.)
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-12 sider.
e. Esbjerg.
f. Sydvestjylland og Sønderjylland.
g. Dupl. efter manuskript fra L. o. F.'s hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-sept. 43, nov. 43 og jan. 44 -maj 45.
j. 1941: nr. 1-4 1942: nr. 5-24. 1943: nr. 25-33. 1944: nr. 36-56. 1945: nr. 57-62. Særnumre som L. o. F.
k. 500-1700, ialt inkl. særnumre ca. 80.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Esbjerg, der tillige udgav Vestjyden, s.d. 121 Land og Folk. (Helsingør.)
a. Tegnet og trykt navn.
b. Kvart og folio.
c. Duplikeret og trykt.
d. 2-12 sider.
e. Helsingør.
f. Udsendt over hele Nordsjælland.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. 1941, nr. 1-4. 1942, nr. 5-24. 1943, nr. 25-35. 1944, nr. 36-56. 1945, nr. 57-62. Særnumre som Land og Folk, s.d. Duplikering af Frit Danmark og Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
k. 400-3.000, ialt 125.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Helsingør. En kort tid blev bladet trykt på et bogtrykkeri i Hundested. Trykkeriet blev imidlertid beslaglagt af gestapo, og bladet blev derefter duplikeret igen. Gruppen udgav desuden det lokale blad Ny Tid, s.d.

Land og Folk. (Hillerød.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Duplikeret.
d. 2-12 sider.
e. Hillerød.
f. Frederiksborg amt.
g. Duplikeret efter tilsendt manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-nov. 44.
j. 1941, nr. 1-4. 1942, nr. 5-24. 1943, nr. 25-35. 1944, nr. 36-53. Særnumre som Land og Folk. Desuden duplikering af Frit Danmark, Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Ploven.
k. 400-2500, ialt inklusive særnumre 75.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Hillerød, der tillige udgav Ny Tid, Hillerød, s.d.

Land og Folk. (Horsens.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Horsens.
f. Horsens og omegn.
g. Dupl. efter manuskript tilsendt fra L. o. F.'s hovedredaktion.
h. Udsendtes mdl. jan. 42-marts 45.
j. Som Land og Folk, s.d. Af bladet har K.B. følgende numre: 1945: nr. 57-60. Særnumre som Land og Folk.
k. 300-1650, ialt ca. 60.000 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe, der tillige udgav Folkets Røst, Horsens, s.d.

Land og Folk, Kalundborg.
Duplikeret efter tilsendt manuskript og fremstillet i perioder, hvor bladet ikke blev trykt, eller til supplement af det oplag, der fra hovedledelsen blev tilsendt D.K.P.-gruppen i Kalundborg. Gruppen udgav tillige Folkets Røst, Kalundborg, s.d.

Land og Folk. (Kolding.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. Som L. o F., s.d.
e. Kolding.
f. Kolding og omegn.
g. Se L. o. F.
h. Udkom juni-dec. 43.
j. Som L. o. F. i nævnte periode, 6 numre.
k. 1.000, ialt ca. 6.000 eks.
m. Duplikeret efter tilsendt manuskript af bladgruppen, der udgav Budstikken for Kolding og Omegn, s.d.

Land og Folk. (Kbhvn., Amager.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Duplikeret.
d. 412 sider.
e. København.
f. Udsendt på Amager.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. Hovednumre og særnumre som Land og Folk, s.d.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe på Amager. Oplysninger om bladet ikke indgået.

Land og Folk. (Kbhvn., Frederiksberg og Vanløse.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. København.
f. Udsendt på Frederiksberg og i Vanløse.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdI. okt. 41-maj 45.
j. Hovednumre og særnumre som Land og Folk, s.d. Desuden bladet Kampen, s.d.
k. 1500-2.000, ialt 100.000 eks.
l. "2 Aar" m. Udgivet afen D.K.P.-gruppe på Frederiksberg. Flere af medarbejderne blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre.

Land og Folk. (Kbhvn., Gentofte, Gladsaxe og Lyngby.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. København.
f. Udsendt i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folk's hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. Af de udkomne 62 numre har K.B.: 1944, nr. 39, 41 og 47. Særnumre som Land og Folk, heraf har K.B. 1943: 24/6. Desuden duplikering af Frit Danmark, Frit Danmarks Nyhedstjeneste og Ungdommens Røst.
k. 200-1.000, ialt 100.000 eks.
l. John Steinbeck: "Maanen er skjult" i 1.500 eks. Howard K. Smith: "Sidste Tog fra Berlin", 1.000 eks. Ilja Ehrenburg: "Hemmeligheden ved den russiske Modstand", 500 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe, der af sikkerhedsgrunde flyttede trykkestedet flere gange under hele perioden. Således var det i begyndelsen i Rødovre, hvorefter fremstillingen foretoges forskellige steder i Lyngby, Gentofte, Åsterbro og i Bagsværd. To af gruppedeltagerne måtte gå under jorden.

Land og Folk. (Kbhvn., Nørrebro.)
a. Tegnet navn, ofte udført i rødt tryk.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-12 sider.
e. København.
f. Udsendt på Nørrebro og i Brønshøj.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folk's hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. Af de udkomne 62 numre har K.B. nr. 11-62. Særnumre som Land og Folk, hvoraf K.B. har: 1945: 3/5 med undertitel: Folkets Dagblad, nr. 1 og af 4/5: Folkets Dagblad med undertitel Land og Folk, nr. 2. Lejlighedsvis udsendelse af opråb, løbesedler, strøsedler og pjecen: Sabotage. Desuden Folkets Røst, s.d., Kurer, Nyt fra hele Verden, s.d. Orientering, (Nørrebro) s.d. Politisk Information, s.d. Sandhed, s.d. Land og Folk, Københavns Udgave, s.d.
k. 2.500-5.000, ialt 125.000 eks.
l. Ilja Ehrenburg. "Hemmeligheden ved den russiske Modstand", John Steinbeck: "Maanen er skjult". G. Poljakov: "Bag Fjendens Linier". "Norske Digte".
m. Udgivet af cn D.K.P.-gruppe på Nørrebro. Flere af grnppens medlemmer blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre. Et gruppemedlem Charlis Hansen, blev skudt af en frikorpsmand i en kafe på Kapelvej 16/10 42.

Land og Folk. (Kbhvn., Rødovre.)
a. Tegnet navn, i nr. 52-54 trykt med rød farve.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. København.
f. Udsendt i Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Tåstrup.
g. Dupl. efter manuskript fra Land og Folk's hovedredaktion.
h. Udkom mdl. nov. 43-jan. 45.
j. 1943, nr. 35. 1944, nr. 36-56. 1945. nr. 57. Af de udsendte særnumre har K.B.: 1944: 5/5, 3/7a, 3/7b, 18/8, 25/8. Desuden Land og Folk, Københavns-Udgave: 1943: 12/12, 19/12 og 26/12, der udsendtes i 800 eks. Lejlighedsvis udsendelse af løbesedler og opråb. Enkelte numre af Frit Danmark og Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Frit Danmark, 2. årg. nr. 2 er betitlet: "Vejledning i Rotteudryddelsen". Endvidere Den unge Front, s.d.
k. 600-1.200, ialt 40.000 eks.
l. "Flaadens Kamp og Sænkning". "Indbydelse til en anden Slags Læsekreds". nr. Udgivet af en D.K.P.-gruppc i Rødovre. I nov. 44 overgik gruppen til aktivt modstandsarbejde som A-gruppe under afsnit 8V, og opbyggede undergrupper, men gruppen splittedes ved arrestationer i jan. 45, hvorefter bladet ophørte at udkomme.

Land og Folk. (Kbhvn., Vesterbro og Valby.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 412 sider.
e. København.
f. Udsendt på Vesterbro og i Valby.
g. Duplikeret efter manuskript fra Land og Folk's hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41-maj 45.
j. Hovednumre og særnumre som Land og Folk, s.d.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe på Vesterbro.

Land og Folk. (Kbhvn., Åsterbro - Ryvang.)
a. Nr. 1-7 maskinskrevet og nr. 8-62 tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-8 sider.
e. København.
f. Udsendt på Åsterbro og i Ryvang.
g. Dupl. efter manuskript fra Land og Folk's hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 41 - maj 45. Af deu dkomne 62 numre har K.B. nr. 34-62. Særnumre som Land og Folk, s.d. Desuden duplikeret enkelte numre for andre D.K.P.-grupper samt Frit Danmark og Frit Danmarks Nyhedstjeneste for F.D.-grupper. Endvidere Den 5. Front, Folkets Røst, Nyhedstjenesten, Tiden, Uddrag af Nyt fra Sovjetunionen og Uddrag af Ugens Nvt, Åsterbro, København, s.d.
k. 400-3.500, ialt 200.000 eks.
l. "Bretagne, Kharkof, Lublin", "Polen, stærk.t og uafhængigt", "Vor Politik", "Folkets Vilje, Landets Lov", "Fagbevægelsens Vej", "Vi kæmper for et sandt Demokrati", og "Arbejderklassen og den nationale Kamp", særtryk af Tiden, jan. 44. n:. Udgivet af en D.K.P.-gruppe på Åsterbro, der måtte flytte trykkestedet ca. 10 gange. 2 af gruppedeltagerne blev arresteret, hvoraf den ene deporteredes til en tysk koncentrationslejr, mens den anden interneredes i Frøslev til kap.

Land og Folk. (Køge.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. Som L. o. F.
e. Køge.
f. Køge og omegn, Haslev, Hedehusene, Næstved, Ringsted, Roskilde, Stevns og Tåstrup.
g. Dupl. efter manuskript fra L. o. F.
h. Som L. o. F.
j. do.
k. 600-1.000, ialt ca. 45.000 eks.
m. Udsendt og duplikeret af D.K.P., Køge.

Land og Folk. (Lolland-Falster.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. Maribo, Nakskov, Nykøbing F. med flere byer på Lolland-Falster.
f. Lolland-Falster.
g. Dupl. efter manuskript fra L. o. F.s hovedredaktion.
h. Udkom mdl. maj 42-maj 45.
j. 1942: nr. 15-23. 1943, nr. (25), 26-32, (33-35). 1944, nr. 36, (37), 38-44, (45, 46), 47, 48, (49), 5054, (55, 56). 1945, nr. (57-62). Særnumre og løbesedler som L. o. F.i samme periode.
k. 250-2.000, ialt ca. 50.000 eks.
m. Udgivet af D. K. P., Lolland-Falster, der også udgav Tiden, Lolland-Falster, s.d.

Land og Folk. (Nykøbing M.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. Nyk. M. f. Nyk. M., øen Mors, Thisted og Fjerritslev.
g. Som L. o. F., s.d.
h. Udkom mdl. aug.-sept. 44 og dec. 44-maj 45.
j. Som L. o. F. i nævnte periode, ca. 20 nr.
k. 500-600, ialt ca. 11.000 eks.
m. Dupl. efter tilsendt manuskript og udsendt af D.K.P., Nyk. M., der også udgav Morsingboen, s.d.

Land og Folk, Odense.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-10 sider.
e. Odense.
f. Fyn og Sydjylland.
g. Dupl. eftermanuskript fra L.o.F.,s hovedredaktion.
h. Udkom okt.41-april 45.
j. 1941: nr. (1-4). 1942: nr. (4-9), 10-15, (16-19), 20, (21, 22), 23, 24. 1943: nr. (25), 26-35. 1944: nr. 36-39, (40-41), 42, (43), 44, (45, 46), 47,(48,49) 50, (51, 52), 53, (54-56). 1945: nr. 57, 158, 59), 60 (61). Særnumre som Land og Folk, s.d.
k. 800-3.000, ialt inkl. særnumre 150.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P., Odense, der tillige udgav Trods Alt, s.d.

Land og Folk. (Randers.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 8-10 sider.
e. Randers.
f. Randers og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra L.o.F.'s hovedredaktion.
h. Udkom mdl. okt. 42-apr. 45.
j. Af de i Randers dupl. numre haves: 1944: nr. 44, 48, 50-56. Særnumre: 1944: 18/8, 11/11.
k. Oplag af ovennævnte blade: 1.300-800, ialt 6.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Randers, der også udgav Korte Samtaler, og Den tredie Front, s.d. Bladet blev dupl. af gruppen i perioder, hvor det ikke blev modtaget trykt fra Land og Folk i Århus, s.d.

Land og Folk. (Silkeborg.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 8-10 s.
e. Silkeborg.
f. Silkeborg og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra L. o. F.'s hovedredaktion.
h. Udkom lejlighedsvis foråret 45.
j. Af de udkomne numre haves et særnummer 1945: 24/4.
k. 1.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Silkeborg, der duplikerede bladet i de perioder, L.o.F. ikke blev tilsendt trvkt fra Århus. Gruppen udgav endvidere Stjernen, Silkeborg, s.d.

Land og Folk. (Skive.)
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Skive.
f. Skive og omegn.
g. Dupl. efter tilsendt manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. jan. 44-maj 45.
j. 1944, nr. (36-50), 51, (52), 53, (54), 55. 1945, nr. 56, (57-61), 62. Særnumre som Land og Folk i samme periode.
k. 500 eks., ialt inkl. særnumre 20.000 eks.
l. "Befrielsens Dager nær".
m. Udgivet af D.K.P., Skive, der også udgav Ny Tid, Skive, s.d.

Land og Folk. (Vejle.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-12 sider.
e. Vejle.
f. Vejle og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. efteråret 42-maj 45.
j. 1942: nr. (20-24) 1943 nr. (25-35). 1944: nr. (36), 37-39, (401), 42-44, (45-46), 47, (48-49), 50-54, (55), 56. 1945: nr. 57, (58-59), 60, 61, (62), 63. Særnumre som Land og Folk, s.d.
k. 500-2.000, ialt 50.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Vejle, der også udgav Folkets Røst, Vejle, s.d.

Land og Folk. (Viborg.)
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 6-8 sider.
e. Viborg.
f. Viborg og omegn.
g. Dupl. efter manuskript fra Land og Folks hovedredaktion.
h. Udkom mdl. jan.-maj 45.
j. 1945, nr. (57-60), 61, 62. Desuden Tidens Stemme, Viborg, s.d.
k. 500, ialt 3.000 eks.
m. Udgivet af D.K.P.-gruppen i Viborg, se: Tidens Stemme, Viborg.

Land og Folk. Københavns-Udgave.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 4-8 sider.
e. København.
f. København.
g. Uddrag af Ugens Nyt, s.d.
h. Udkom ugentligt nov./dec. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1-6.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af D.K.P.-grupper i Storkøbenhavn. Bladet findes i mange udgaver, der blev udsendt som lokale distriktsblade af D.K.P.-grupper, der tillige udgav Land og Folk. Da Ugens Nyt ophørte at udkomme, udsendte grupperne dernæst Frit Danmarks Nyhedstjeneste.

Land og Folk Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Folio.
c. Dupl. i 2 farver.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Dansk og udenl. nyhedsstof.
h. Udkom ugentligt efteråret 1943.
j. 1943: 1. årg. nr. (1), 2, 3. Særnummer 11/11 43.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet, der blev udgivet af en D.K.P.-gruppe i København, indeholdt uddrag af artikler fra Land og Folk og Ugens Nyt.

Landsoldaten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Fredericia.
f. Fredericia.
g. Lokalt nyhedsstof samt afsløring af unationale elementer.
h. Udkom jan.-marts43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 80 og 200 ekspl., foruden i afskrifter.
m. Det første illegale blad i Fredericia, afløstes af Patrioten, s.d.

Lemvig Budstikken. Frit Danmarks Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2-4 sider.
e. Lemvig.
f. Lemvig og omegn.
c. Agit., komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom dec. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 1945, nr. 2-16.
k. 800-2.000, ialt 37.000 eks.
m. Det første nr. blev dupl. i København og sejlet til Lemvig, de efterfølgende nr. dupl. af bladgruppen i Lemvig. Som kildemateriale anvendtes hovedsagelig F.D.s Nyhedstjeneste samt uddrag af andre illegale blade.

Leoni's Nyhedstjeneste.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. København.
f. København.
g. Kommenterende artikler.
h. Udkom efteråret 44.
j. Af de udkomne numre har K.B.: 1944: 1. årg. nr. 59.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Luren. Frit at tænke, tro og tale. (Bjerringbro.)
a. Tegnet navn og på de sidste 4 numre tillige en tegning af en lurblæser.
b. Oktav, kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 2-8 s.
e. Bjerringbro.
f. Bjerringbro og omegn.
g. Opl., komm. artikler og nyhedsstof fra F.D. og Information samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentlig jan.-maj 45.
j. 1945: 2. årg. nr. 1-10, 12-15, (16), 17, og efter kap. udkom nr. 18 som 20 siders oktavnr. Nr. 11 er ikke udsendt.
k. 300 pr. nr., ialt ca. 6.000.
m. Udgivet af modstandsbevægelsen i Bjerringbro som en fortsættelse af Hedeposten, s.d., hvorfor bladet begynder som 2. årg.


[an error occurred while processing this directive]