Alfabetisk fortegnelse over illegale bladeAalborg Ekko.
a. Stemplet navn flankeret af 2 dannebrog.
b. Folio.
c. Hektograferet.
d. 6 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg og omegn.
g. Nyhedsstof.
h. Udkom 2. g. mdl. aug.-okt. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-14), 15.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Aalborg-Posten.
a. Maskinskrevet og tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. d. 2-16 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg, Nibe, Løgstør, Frederikshavn, Hjørring med opland.
g. Agit. opl. komm. artikler, alm. og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom dels som nyhedstjeneste ugentligt, dels som månedsnummer juni 44 - maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, (3), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, (11), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (19, 20), 21, 22, 23, (24, 25). 1945: 2. årg. nr. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5. Løbesedler: 17/9 44, m. fl.
k. 1.000, 4.000, ialt 100.000 eks.
l. "Naar Danmark atter er frit" (2500 eks.). "Den kolde Skulder" (500 eks.).
m. Bladgruppen fik stoffet fra Information og fra forbindelser med s-grupper m.v. Bladgruppen duplikercde og udsendte tillige en udgave af Hjemmefronten, s.d. Fra jan. 45 ophørte den ugentlige udsendelse af nyhedstjenesten, og i stedet udsendtes en fælles nyhedstjeneste F. D.s Nyhedstjeneste, Nordjysk udgave, Ålborg, s. d., omfattende samtlige bladgrupper i Ålborg.
n. Arne Nielsen: "Den illegale Presse": "Vor Vej til 5. Maj". Ålborg, 1945.

Aarhus Ekko.
a. Tegnet navn. Fra juli 44 m.ill.: Århus rådhus.
b. Kvart og folio.
c. Dupl. d. 2-10 sider.
e. Århus.
f. Århus og opland.
g. Agit. komm. opl. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof med lokale nyheder.
h. Udkom mdl. nov. 41-maj 45.
j. 1941: 1. årg. novbr., dec. 1942: Nytårsnr. 1941/42, febr., marts, (april), maj, (juni/juli), derefter nr. (l, 2, 3), 4, (5). 1943, nr. 6-12, (13), 1417. 1944, nr. 18-24, (25-27), 28-30. 1945, nr. 31-36 og legalt nr. 37. Særnunmre: 1942: 14/2, 20/2, 28/3, 14/11, 16/12. 1943: 25/l, 20/3, 28/5, 15/8, 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 11/9, 22/11. 1945: 1/5, 4/5. Desuden dupl. af Land og Folk, Frit Danmark, Frit Danmarks Nyhedstjeneste, Århus, s.d. Flyveblade: "Prolog til den skønsomme Læser", udkom nov. 42, "Indlæg I", udkom febr. 42. "Dansk Patriot falden for Landsforræders Kugle", udkom maj 43. "Aabent Brev fra Sabotørerne i Aarhus", udkom dec. 43.
k. 600-125.000.
l. Howard K. Smith: "Sidste Tog fra Berlin". m. Bladet, der blev udgivet af D.K.P. i Århus, er en fortsættelse af det legale blad af samme navn. Om gruppens arbejde, se Land og Folk, Århus. Trods arrestationer og razziaer, dels foretaget af dansk politi og senere af gestapo, udkom bladet med ganske få undtagelser hver måned, under folkestrejken i aug. 43 endog dagligt. 3 trykkesteder blev taget af gestapo. Den 21. juni 44 blev over 40 medarbejdere arresteret. Iøvrigt blev i hele perioden 5 af redaktørerne og over 200 medarbejdere, fordelere og indsamlere af penge arresteret. Af disse omkom følgende i tyske koncentrationslejre: Ejner Lundvang, Henry Lauritzen, Thorvald C.Hansen, Ib Holm Hansen.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse" i "Aarhus under Besættelsen" redigeret af Georg Andrésen. Århus 1945.

Aarhus Nyt.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Århus.
f. Århus.
g. Agit. komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 gange i 1942.
j. 1942: 1. årg. nr. (1), 2.
k. 200-300, ialt 500 eks.
m. Udgivet af Frit Danmark, Århus, s.d. Med nr. 2, der udkom i okt. 42, ophørte bladet. I dec. s.a. arresteredes bladets redaktør og flere medarbejdere, der ved dansk ret idømtes op til 6 mdrs. fængsel. Den ene af redaktørerne, Viggo Lmil Hansen, der som de øvrige fortsatte det illegale arbejde efter deres løsladelse, blev påny arresteret den 1. febr. 44, denne gang af gestapo, og deporteret til tysk koncentrationslejr, hvor han afgik ved døden den 28/11 s.a. Se iøvrigt Frit Dannark, Budstikken og Frit Dannmarks Nyhedstjeneste, Århus, der indirekte er en fortsættelse af bladet.
n. Niels Aage Nielsen: "Den illegale Presse" i "Aarhus under Besættelsen" redigeret af Georg Andrésen. Århus 1945.

Aarhusposten.
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Århus.
f. Århus og omegn.
g. Dansk og udenlandsk nyhedsstof samt lokale nyheder.
h. Udkom i foråret 45.
j. 1945: 11/2 og antagelig flere numre.
k. Ikke oplyst. m. Oplysning om bladet er ikke indgået.

Absalon.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dubl.
d. 10 sider.
e. Sorø.
f. Sorø og omegn.
g. Tidsskriftartikler fra den illegale presse og fra pressen i den frie verden.
h. Udkom mdl. jan./febr. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (1), 2.
k. Ikke oplyst.
m. Fortsætter som Sydvestsjællands Ugeblad, (Sorø) s.d.

Aktion.
a. Navn stemplet med rød farve m. ill.: femtakket stjerne.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., enkelte numre ill.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. København.
g. Oplysende komm. artikler og nyhedsstof.
h. Udkom mdl.nov. 42-juni 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1, 2. 1943, nr. 3, 4, 5. og særnr. uds. i februar 43.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Aktivisten. Et frit Folk i et frit Land.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 3 sider.
e. Sorø.
f. Sorø og omegn.
g. Agit. komm. artikler med lokalt nyhedsstof.
h. Udkom foråret 43.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. (12/2).
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Aktuel Orientering. Udsendt af Nordens Frihed, Nyt fra Norden, Studenternes Efterretningstjeneste.
a. Trykt navn med de udgivende blades bladhoveder.
b. Folio.
c. Dupl. d. 2 sider.
e. København.
f. Hele Landet.
g. Nordisk nyhedsstof væsenuigt fra svensk presse.
h. Udkom ugentligt april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3.
k. Ikke oplyst.
m. En nordisk nyhedstjeneste, som blev udgivet som en fortsættelse af Nyt fra Norden - Nyhedstjeneste, s.d. af bladgrupperne: Nordens Frihed, Nyt fra Norden og Studenternes Efterretningstjeneste.

Alliance-Revue.
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet med gennemslag.
d. 2-3 sider.
e. København.
f. Udsendt pr. post til bekendte til viderefordeling samt efterladt på offentlige steder i København.
g. Nyheder og komm. artikler.
h. Udkom mdl. dec. 43-marts 44.
j. 1943: 1. årg. nr. 1. 1944: nr. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
k. 50-150. Ialt ca 1.000 eks. m. Bladet blev fra starten skrevet og fremstillet af en enkelt mand, senere med en hjælper væsentlig til fremstillingen. Bladet forfægtede energisk den anskuelse, at Danmark efter den 29. aug. var i krig med Tyskland, og at sabotørerne var vort lands soldater. Under en gaderazzia måtte hele oplaget af et af numrene efterlades på en trappegang, hvor det formodes konfiskeret af tyskerne. Bladet ophørte at udkomme, da udgiveren og hans hjælper kom ind i andet illegalt arbejde.

Anonymt Blad. (Ålborg.)
a. Intet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Ålborg.
f. Ålborg og opland.
g. Opl. komm. artikler.
h. Udkom lejlighedsvis sept.-dec. 43.
j. 1943: 1. årg. nr. (1, 2.).
k. 500, ialt ca. 1.000 eks.
m. Fortsætter som Budstikken, Frit Jysk Tidende, Ålborg, s.d.

Anonymt Blad. (Hillerød.)
a. Uden navn.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet.
d. 1-2 sider.
e. Hillerød.
f. Udsendt til 30 "faste" abonnenter bosiddende i og omkring København.
g. Aflytning af svensk og engelsk radio.
h. Udkom daglig juni-sept. 40.
j. Ca. 60 numre, heraf haves 1940: 22/7, 28/7, 30/7, 1/8.
k. 30 pr. nr., ialt ca. 1.000 eks.
m. Efter henstilling af dansk politi lod udgiveren bladet indgå i sept. 40 og deltog derefter i andet illegalt arbejde.

Anonymt Blad. (St. Hedinge.)
a. Intet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. St. Hedinge.
f. Stevns.
g. Nyhedsstof hovedsageligt fra Information.
h. Udkom regelmæssigt i efteråret 44.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-5).
k. 200-300, ialt 1.000 eks.
m. Bladgruppen, der havde andet illegalt arbejde foruden bladarbejdet, blev arresteret i efteråret 44, hvorfor bladet ophørte at udkomme.

Antinazisten.
a. Tegnet navn m. ill.: naziflag, der flænges af sværd.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. København.
g. Nyhedsblad m. opl. og komm. artikler. h. Udkom i maj 42.
j. 1942: 1. årg. nr. 1.
k. ca. 200 eks. m. Udgivet af Erik Crone, der blev henrettet af tyskerne den 27. 2. 45.

Arbejderopposition. Udgivet af oppositionelle Tillidsmænd.
a. Tegnet ogmed 2. årg. nr. 14 trykt navn. 1. årg. nr. 1 og 2 udkom under navnet Arbejderoppositionen.
b. Dupl. kvart og folio, trykt oktav.
c. Dupl. og trykt.
d. 2-6 sider.
e. København.
f. Fordelt på arbejdspladser i København og i nogle større provinsbyer.
g. Kronikblad med nyhedsstof.
h. Udkom 2. g mdl. nov. 43-sept. 44 og mdl. okt. 44-marts 45.
j. 1943: 1. årg. nr. 1, (2). 1944: 2. årg. nr. 3, (4), 5, (6), 7, (8-11), 12, (13), 14, 15. Særnumre: Særtryk nr. 1 og 2 under folkestrejken i København i 44.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af en kreds af fagorganiserede arbejdere, der modtog bladets politiske stof fra gruppen "Revolutionære Socialister", der udgav Arbejderpolitik og Frihed, s.d. Gestaporazziaer medførte arrestationer af redaktionsmedlemmer og standsning i udgivelsen af bladet i 2 mindre perioder.

Arbejderpolitik.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 18-30 sider.
e. København.
f. Uddelt på arbejdspladser i København og enkelte provinsbyer.
g. Teoretisk diskussionsstof samt udenrigspolitisk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. dec. 40-juni 41.
j. 1940: 1. årg. nr. 1. 1941, nr. 2. 3. 4/5 og 6. Løbesedler: 1940 10/4, 1/5, 12/5.
k. 200-300, ialt 1200 eks.
l. Dupl. pjece om den politiske situation og de politiske perspektiver, 1940, 35 sd.
m. Blev udgivet af "Clarté" og "Revolutionære socialister", og må karakterisercs som et venstreindstillet socialistisk kronikblad. Indgik som følge af den skærpede politiske situation efter den 22. juni 41, men fortsatte senere under navnet Frihed, s.d.

Assens Vagten.
a. Tegnet navn m. ill.: et dannebrogsflag.
b. Folio.
c. Dupl. m. ill.
d. 2-3 sider.
e. Assens.
f. Assens og omegn.
g. Alm. dansk og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. okt./nov. 44.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2.
k. 200, 500, ialt 700 eks.
m. Bladgruppen, der bestod af 3 mand, blev kort tid efter udgivelsen af blad nr. 2 eftersøgt af gestapo. Medens det lykkedes den ene at unddrage sig arrestation ved flugt til Sverige, blev de andre to arresteret, underkastet tortur og senere interneret i Frøslev. Den ene deporteredes til tysk koncentrationslejr, hvorfra han udfriedes umiddelbart før kap. og sendtes til Sverige.

Avisen.
a. Tegnet navn med forskellige mottoer stemplet i rødt.
b. Folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 48 sider.
e. København.
f. København.
g. Agit. og komm. artikler. Dansk og udenlandsk nyhedsstof.
h. Udkom mdl. apr. 42-marts 43.
j. 1942: 1. årg. nr. 1-8. 1943: nr. 9, 10, 11.
k. 350-500, ialt 5.000 eks.
m. Udgivet af en D.K.P.-gruppe i København.


[an error occurred while processing this directive]