Meddelelser. De danske studenter.
a. Maskinskrevet, tegnet og det sidste nr. klichetrykt navn.
b. Kvart.
c. Dupl. og trykt.
d. 468 sider.
e. København.
f. Udsendt til studenterne i København.
g. Kronikker og artikler fra pressen i den frie verden og fra illeg. blade i besatte lande.
h. Udkom mdl. nov. 44juni 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2. 1945, nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, legalt nr. 9.
k. Ikke oplyst.
m. Udgivet af F.D.s studentergruppe som en fortsættelse af De danske Studenter, s.d.

Meddelelser. (Politiet.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. København.
f. Udsendt til polititjenestemænd, hovedsagelig i Storkøbenhavn.
g. Opl. stof, specielt med henblik på forhold af politimæssig interesse.
h. Udkom som regel 2 gange om ugen okt. 44 maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. (1-18). 1945, nr. (19-53).
k. 1.000, ialt ca. 50.000 eks.
m. Bladet, der var blevet påbegyndt udsendt før politiets fjernelse, fik efter den 19. sept. 44 foruden det rent nyhedsmæssige tillige den opgave at skabe og vedligeholde kontakten mellem politiets tjenestemænd i den illegale periode. Stoffet indsamledes af interesserede politifolk og tilsendtes bladet gennem deres gruppefører eller delingsfører. Bladet distribueredes gennem den illegale politiledelse i distrikterne Storkøbenhavn, Roskilde, Hillerød og Helsingør.
n. Carlo Christensen: "Under Jorden i Borgergade". 1945.

Meddelelser, udg. af en Kreds af Socialdemokrater.
a. Maskinskrevetnavn.
b. Folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. København.
f. Udsendt til socialdemokrater over hele landet.
g. Komm. nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. ugentligt apr.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-10.
k. Ikke oplyst.
m. Oplysninger om bladet er ikke indgået.

Morgenbladet. (Hovedbladet.)
a. Nr. 1-98, 128-149 trykt navn med motto: "Immer det dages dog påny, hvor Hjerterne Morgen vente". Nr. 99-127 tegnet navn.
b. Kvart.
c. Trykt og dupl.: trykte udgaver ill.
d. 4, 6 og 8 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Landsnyhedstjeneste med leder og kronik.
h. Udkom dagligt (hverdage) 11/11 44 til kap. og fortsatte derefter som legalt dagblad.
j. 1944: 1. årg. nr. 1-41. 1945, nr. 42-64a, 64b-139a, 139b-140a, 140b-143, derefter legalt 144-149. Særnr. 19/12 44, 5/5 45. Plakater: Kort, nr. 1, 2, 3, 4, 5. Karikaturtegninger, nr. 1, 2, 3, 4, 5. Løbesedler ved flere lejligheder samt Frihedsrådets meddelelser og opråb.
k. 800-6.000, ialt 500.000 eks.
m. Morgenbladet er en fortsættelse af Niels Jydes Breve, s.d., udsendt af "Dansk Samling", og var det største illegale dagblad. I februar 45 blev trykkeriet taget af gestapo og 20 medarbejdere arresteret. Alligevel udkom bladet planmæssigt den følgende dag, ganske vist i duplikeret stand, og de følgende 28 numre blev fremstilletpå denne måde. Imidlertid erobredes en trykkemaskine fra tyskerne og med nr. 127 kunne bladet atter udkomme trykt indtil kap. Artiklerne til bladet blev skrevet af bladets egne medarbejdere, og nyhedsstoffet modtoges fra Infortration, forbindelser inden for den legale presse og fra egne korrespondenter ud over landet. Desuden bragtes artikler fra danske og norske illegale blade samt udenlandske aviser og tidsskrifter. Bladet sikredes ved tilskud fra det illegale forlag: Skipper Clements forlag, ved tegning af abonnenter samt frivillige bidrag fra forskellig side. Nummeret for 5. maj 45 blev fremstillet på "Arbetets" trykkeri, Malmø, i avisformat og kl. 6 om morgenen på befrielsesdagen bragt over sundet til København.
n. "Frit Danmarks Hvidbog". 1946. Bind II, side 298

Morgenbladet, ugentlig Udsendelse. (Århus.)
a. Trykt navn og motto: "-men immer det dages dog påny, hvor Hjerterne Morgen vente".
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Århus.
f. Jylland.
g. Uddrag af Morgenbladet, København, s.d.
h. Udkom ugentligt i april 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1-2.
k. 10.000 pr. nr., desuden løbesedler på tysk.
m. Udgivet af Dansk Samling-gruppen i Århus. Bladet blev fremstillet på forlaget Skræp's trykkeri. Gruppen fordelte iøvrigt dagbladet Morgenbladet, Kbh.

Morgenbladet. (Odense.)
a. Tegnet navn med maskinskrevet motto: "Men immer det dages dog påny, hvor Hjerterne Morgen vente".
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4-6 sider.
e. Odense.
f. Fyns stift.
g. Artikler og nyhedsstof fra Morgenbladet's hovedredaktion i København samt lokalt nyhedsstof.
h. Udkom dagligt marts-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. (105-123), (124), 125-133, (134), 135-140, (141, 142), 143 og bogtrykt fredsblad udk. 5/5, nr. 144.
k. 200-1.500, ialt 37.000 eks.
m. Udgivet af Dansk Samling-gruppe i Odense, der indtil 15.3.45 modtog Morgenbladet trykt fra København og fordelte det, men derefter med nr. 105 selv overtog redaktion og duplikering af bladet. Efter arrestation af et gruppemedlem, der kom under tortur på Husmandsskolen i Odense, gik hele gruppen under jorden i marts 45.

Morsingboen.
a. Tegnet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl., m. ill.
d. 4-6 sider.
e. Nykøbing M.
f. Nykøbing by og øen Mors.
g. Agit. komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom mdl. aug.-sept. 44 og dec. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1, 2, 3. 1945, nr. 4, 5, (6), 7, (8), 9, 10, 11, 12, 13. Særnumre: 1945: 9/4, 1/5. Tillæg: Trykt ill. bilag medfulgte blad nr. 11/1945. Løbesedler: 1944, nr. (1), 2. F.D.'s Nyhedstjeneste, Nyk.M., s.d. Land og Folk, Nyk. M., s.d.
k. 500-875 eks., ialt 13.000 eks.
l. "Befrielsens Dag er nær".
m. Udgivet af D. K. P.-gruppen, Nyk. M. Det lokale stof til bladet skaffedes fra egne meddelere på arbejdspladserne, fra modstandsbevægelsen i Nyk. M., Thy og Fjerritslev. På grund af gestaporazzia - hvorunder en modstandsmand arresteredes og interneredes i Frøslev, en medarbejder undslap til Sverige, en blev optaget i illeg. arbejde i Kolding, og 3 gik under jorden - standsedes bladets udgivelse i perioden okt. - novbr.44.

Morsø-Posten. (Nyk. M.)
a. Maskinskrevet navn.
b. Kvart og folio.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Nyk. M.
f. Nyk. M. og øen Mors.
g. Komm. artikler og lokalt nyhedsstof.
h. Udkom 2 g. mdl. febr.-maj 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, 3, 4, 5. Særnr.: 2 udat. i april 45. F.D.'s Nyhedstjeneste Nyk. M., s.d.
k. Ikke oplyst.
m. Bladet var en lokal nyhedstjeneste, der blev udsendt sammen med F.D.'s Nyhedstjeneste, Nyk. M.,s.d.

Muldvarpen. Vi vil vinde.
a. Klichetrykt navn m. undertitel.
b. Kvart.
c. Maskinskrevet tekst, tegninger og billeder blev ad fotografisk vej overført til kliche og derefter trykt.
d. 16 sider.
e. København.
f. Hele landet.
g. Ironiserende, satirisk og humoristisk vittighedsblad.
h. Udkom lejlighedsvis okt. 44-maj 45.
j. 1944: 1. årg. nr. 1. 1945: nr. 2, 3. Ialt 3 numre.
k. 8.000-12.000, ialt 32.000 eks.
m. Bladet blev udgivet af Skipper Clement's Forlag og Morgenbladet, s.d., der forestod trykning og salg af bladet. Ud over redaktionens egne bidrag til bladet i form af tekst og tegninger, leverede flere forfattere og tegnere stof bl.a. aforismer og digte. Midtersiden var en stor dobbeltside med udenl. tegninger, der blev tilsendt via de illegale ruter. En af medarbejderne blev arresteret af gestapo i jan./febr. 45 og interneret i Frøslev indtil befrielsen. Umiddelbart før kap. rejste en af redaktørerne til Sverige. Flere tegninger, bl.a. nr. 1: "Skudt under Flugtforsøg" vandrede verdenspressen rundt.

Møn. Nyhedstjeneste.
a. Tegnet navn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 2 sider.
e. Stege.
f. Møn, Falster og Sydsjælland.
g. Nyhedsstof og lokale nyheder.
h. Udkom okt./nov. 43.
j. Udkom kun i få numre, hvoraf K.B. intet eksemplar har.
k. Ikke oplyst.
m. Nyhedstjeneste udgivet af Den frie danske Pressetjeneste, s.d. Bladet fortsættes af V.V.V. Nyhedstjenesten (Stege), s.d.

Mønboen.
a. Tegnet navn m. ill.: omrids af Møn.
b. Kvart.
c. Dupl.
d. 4 sider.
e. Stege.
f. Stege og opland.
g. Nyhedsstof fra Information og Morgenbladet samt lokale nyheder.
h. Udkom ugentligt apr. 45.
j. 1945: 1. årg. nr. 1, 2, (3). Løbesedler og opråb i apr. og maj 45.
k. 500, ialt 1500 eks.
m. Bladgruppen var tilsluttet D.S.O.


[an error occurred while processing this directive]