portræt af E. Aarestrup Emil Aarestrup: Bibliografi

af Esther KielbergSamlede Skrifter:
Indholdsfortegnelser
for alle bind I - VI

Forfatterportræt
Aarestrup:
manuskripter

Aarestrup: musik
E. Aarestrup
hjemmeside

DNA hjemmeside

KBs logo

Listen er selektiv og er delt i 4 afdelinger:
I. Aarestrup-udgivelser
II. Generelle biografiske og litteraturhistoriske behandlinger
III. Tematiske læsninger i forfatterskabet
IV. Enkeltdigtanalyser

I. Aarestrup-udgivelser:
[TOP]

Digte (1838).

Efterladte Digte, udg. af Chr. Winther og F. L. Liebenberg (1863).

Emil Aarestrups Samlede Digte, ved F. L. Liebenberg, med en karakteristik af digteren ved Georg Brandes, Kbh. 1877.

Samlede Digte, udg. af Poul Levin, Kbh. 1899.

Samlede Digte, med forord af Otto Borchsenius, Kbh. 1913.

Digte I-II, med indledning og oplysninger af Oluf Friis, Kbh. 1918.

Emil Aarestrups Samlede Skrifter I-VI, udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær, Kbh. 1922-23.

Emil Aarestrup: Digte, udg. af Hans Brix , Kbh.1930.

Aarestrup-Manuskripter, udg. for Det danske Sprog- og Litteraturselskab af Hans Brix, Kbh.1940.

Hans Brix: Emil Aarestrup, bd. II: Breve til Caroline Aarestrup, Kbh. 1952.

Emil Aarestrup: Breve til Christian Petersen. Ved Morten Borup, Kbh. 1957.

Emil Aarestrup: Udvalgte digte, tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Dan Ringgaard, DSL/Borgen, 1998.

Emil Aarestrup & Georg Brandes. To essays af Georg Brandes. 25 digte i udvalg. Udgivet for Aarestrup Selskabet med indledning af Poul Paludan. Kbh. 2000.

II. Generel biografisk / litteraturhistorisk orientering:
[TOP]

Vilh. Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. III, Kbh. 1924, s. 403-410.

Oluf Friis: "Emil Aarestrup", i: Dansk Biografisk Leksikon, bd. I, redigeret af Povl Engelstoft under medvirkning af Svend Dahl, Kbh. 1933-44.

Hans Brix: "Emil Aarestrup", i: Danmarks Digtere. Fyrretyve Kapitler af dansk Digtekunsts Historie, Kbh. 1925, s. 282-290.

Hans Brix: Emil Aarestrup, I-II, Kbh. 1952.

Oluf Friis: "Emil Aarestrup", i: Dansk litteraturhistorie, bd. 2, Politikens Forlag, Kbh. 1965, s. 356-376.

Hans Henrik Jacobsen: Emil Aarestrup. Stiftfysikus i Odense 1849-1856, Odense 1975.

Søren Baggesen: "Eros og Død: Emil Aarestrup", i: Dansk litteraturhistorie, bd. 5, Gyldendal 1984, s. 381-396.

Keld Zeruneith: Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samtid. En biografi, Kbh. 1981.

III. Tematiske behandlinger af forfatterskabet:
[TOP]

P. L. Møller: "Emil Aarestrup: Digte 1838", i: Kritiske Skizzer fra Aarene 1840-47

P. L. Møller: "Emil Aarestrup: Digte 1838", i: Kritiske Skizzer fra Aarene 1840-47, udg. af Hans Hertel, Kbh. 1971, s. 222-229.

Georg Brandes: "Emil Aarestrup", i: Æsthetiske Studier, Kbh. 1868, s. 192-216 (først trykt i Dansk Maanedsskrift, 1867).

Georg Brandes: "Emil Aarestrup", i: Samlede Skrifter, II, 1899 (optryk af forord til Samlede Digte, 1877; genoptrykt i Georg Brandes: Danske Digterportrætter, Gyldendals Uglebøger, Kbh. 1966, s. 160-191).

Georg Brandes: "Emil Aarestrup. 4. December 1800-4. December 1900", i: Samlede Skrifter XV, 1905, s. 404-414.

Emil Aarestrup & Georg Brandes. To essays af Georg Brandes. 25 digte i udvalg. Udgivet for Aarestrup Selskabet med indledning af Poul Paludan. Kbh. 2000.

Oluf Friis: "Indledning", i: Emil Aarestrup: Digte, Bd. 1, Kbh. 1918, s. 5-38.

Lis Jacobsen: "Sandhed og Digt i Aarestrups Poesi", i: Dansk Sprog. Kritik og Studier, 1927, s. 241-259.

Hans Brix: "Emil Aarestrups Novelle og Erotiske Situationer", i: Analyser og Problemer, bd. III, 1936, s. 313-330.

Torben Brostrøm: "Poesiens ildtulipan. Emil Aarestrup: Digte", i: Ti års lyrik. Kritik og Kronik 1956-65, Kbh. 1966, s. 14-18.

Ole Møller: Forholdet afstand-nærhed i Emil Aarestrups erotiske digtning, udtrykt speciale, Københavns Universitet, 1967.

Ole Møller: "Forholdet afstand-nærhed i Emil Aarestrups erotiske digtning", Extracta, I, 1968, s. 178-181.

Bjarne Larsen: Motiver i Emil Aarestrups erotiske digtning, utrykt speciale, Københavns Universitet 1969.

Bjarne Larsen: "Motiver i Emil Aarestrups erotiske digtning", Extracta, IV, 1972, s. 143-147.

Vita Andersen: "Emil Aarestrup", i: Per Stig Møller (red.) Forfatternes forfatterhistorie, Kbh. 1980, s. 77-87.

Søren Baggesen: "Stedet som scene og trope i Emil Aarestrups Erotiske Situationer", i: Ny Poetik, nr. 3, 1994, s. 82-90.

Jørgen Sonne: "EA, Digter - her-nu", i: De purunge gamle. Klassikere og kommentarer, Kbh. 1995, s. 59-66.

Jørgen Sonne: "I rimets hviskende egne. Udflugt i Emil Aarestrups Erotiske Situationer", i: Kritik nr. 116, 1995, s. 41-43.

Jørgen Sonne: "En offentlig iagttager. Emil Aarestrups sociale og politiserende poesier", Nordica, XII, 1995, s. 251-282.

Jørgen Sonne: "Tolddom og lange skygger. Om opbygning og virkning i lyrik. Til tre plus tre Digte af Emil

Aarestrup" [Første og anden del], i: Dansk noter, nr. 1-2, 1995, nr. 1: s. 18-26; nr. 2: s. 35-42.

Søren Baggesen: "Om Emil Aarestrup", i: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik, Odense 1997.

Marianne Odgaard: Kunst på kunst. Analyser af Emil Aarestrups lyrik, Speciale ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, 1997.

Jørgen Sonne: "Om sprog og krop. Emil Aarestrups diskurs i de 196 ritorneller", i: Nordica, XIV, 1997, s. 105-115.

Dan Ringgaard: "Efterskrift", i: Emil Aarestrup: Udvalgte digte, DSL/Borgen 1998, s. 257-289.

Frederik Stjernfelt: "Emaljens mørke Hieroglypher. Emil Aarestrup: Digte", i: Povl Schmidt o.a. (red.): Læsninger i dansk litteratur1820-1900, bd. 2, Odense 1998, s. 86-101, 337-39.

Jørgen Sonne: "Glose-lyrik i Emil Aarestrups optegnelser", Dansk Noter, nr. 2, 2000, s. 44-48.

IV. Behandlinger af enkelte digte:
[TOP]

For mere generel omtale af enkeltdigte henvises til Keld Zeruneith: Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samtid. En biografi, Kbh. 1981.

"Angst": Peter Nyord: "Hold fastere omkring teksten?", i: Dansk Noter, nr. 4, 1999, s. 27-30.

Vagn Steen: Læsninger. Borgens Billigbogsbibliotek nr. 6, 1969, s. 89-92.

"Blikket": Harry Andersen: "Emil Aarestrup: Blikket", i: Danske Studier, 1976, s. 126-136.

"En Middag": Hans Brix: "En Middag", i: Fagre Ord, Kbh. 1963 (1908), s. 177-190.

"I en Landsbykirke": Niels Ingwersen: "Emil Aarestrup: I en Landsbykirke", i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, s. 57-62.

Johan de Mylius: "Evangelium og fortabelse. Nogle bemærkninger angående den nyopdukkede profet Aarestrup", Nordica, III, Odense 1986, s. 197-204.

"Lokkerne": Hans Brix: "Emil Aarestrup: "Hendes Lokker", i: Edda XXI, Kristiania 1924, s. 91-104.

"Luca Signorelli": Thorkild Bjørnvig: "Paganinis violin", i: Nordisk litteraturhistorie - en bog til Brøndsted, 1978, s. 138-140.

"Nordexpeditionen": Klaus P. Mortensen: Himmelstormerne: en linje i dansk naturdigtning, Kbh. 1993, s. 165-168 (s. 167-68 tillige en omtale af "I en Landsbykirke").

"Paa Sneen": Hans Jørgen Schiødt: "Emil Aarestrup: Paa Sneen", i: Askov Rapport, 1965, s. 97-102.

Finn Brandt-Pedersen: Tekstlæsning, 3. opl., 1967, s.. 47-49, 62-63.

Jørn Vosmar: "Værkets verden, værkets holdning", Kritik, nr. 12, 1969, s. 76-107.

"Stævnemødet": Mastetoppe. 100 danske digte med korte analyser af Bo Hakon Jørgensen, Kbh. 1997.

"Tidlig Skilsmisse": Fanny Barüel: "Emil Aarestrup: Tidlig Skilsmisse", i: Danske Studier, Kbh. 1917, s. 63-75.

Svend Andersen: "Analyse af 'Tidlig Skilsmisse'", Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1963, s. 126-135.


Tak til cand. mag. Jesper Gehlert Nielsen, der har medvirket ved udarbejdelsen af bibliografien samt kapitlet "Forfatterskabets efterliv".

[TOP]