Kærligheden er konkret

 

- interview med Pablo Henrik Llambias

 

Af Martin H. Brunsgaard

 

 

”Hvis jeg siger noget om at 'kunsten burde', eller 'kunsten skal' eller 'kunsten er med til', så påtager jeg mig et strukturelt synspunkt. Det ville være det samme som at sige, at kunst er godt fordi det bidrager til 60 % af befolkningens velvære. Det synspunkt vil jeg ikke påtage mig.” – siger Pablo Henrik Llambias om kunstens rolle i dette interview, hvor han endvidere udtaler sig om sit hidtige forfatterskab og om arbejdet med sin næste bog.

 

 

I sin kortfilm Not ant fra 1987 lader Pablo Henrik Llambias kameraet gå på opdagelse i et landskab, hvis kuperinger langsomt træder frem som omridset af en figur: en kvindekrops runde former. Med en myres perspektiv på verden føres man som tilskuer på en kropslig opdagelsesrejse forbi albuens runding, ned gennem kavalérgang og hen over kønskatarakten. I sin seneste roman A.P.O.L.L.O.N. (2000) følger Llambias igen i myrens fodspor, men denne gang træder verden frem i et perspektiv, hvor de bløde kurver forsvinder ud af billedet. I en grotesk blanding af fremtidsfabel og allegori over samfundet som myretue tegner Llambias billedet af et fællesskab, hvor den enkeltes liv ofres til fordel for de manges overlevelse

   Not ant og A.P.O.L.L.L.O.N.  udgør de kronologiske yderpunkter på en værkliste, der spænder over en række kunstarter. Med en baggrund som tromboneelev på Det Jyske Musikkonservatorium, studerende ved Institut for Filmvidenskab på Københavns Universitet og elev på Kunstakademiets linje for mediekunst har Llambias arbejdet som både musiker, komponist, filminstruktør og billedkunstner. Sin debut som forfatter fik Llambias med den romanagtige novellesamling Hun har en altan i 1996 og siden har han udgivet den ubestemmelige doku-fiktion Rådhus (1997) og romanen Den dag vi blev frie (1999).

   Med en så vidtfavnende kunstnerisk produktion er det måske ikke helt fair at indlede et interview med at bede manden trække en linie fra begyndelse til foreløbig slutpunkt. I første omgang er Llambias da også en smule befippet over at blive konfronteret med et støvet ungdomsarbejde fra Filminstituttets arkiver. Efter lidt betænkningstid kaster han sig dog ud i en længere redegørelse for forbindelsen mellem det nære, kropslige perspektiv i Not ant og myretueperspektivet i A.P.O.L.L.O.N.:

 

"Det er et spørgsmål om hensynet til andre mennesker. Hvorfor skal man tage hensyn til andre mennesker? Hvis man ser på verden ude fra verdensrummet, altså i myretueperspektivet, så er der intet der legitimerer menneskehedens overlevelse. Der er heller ikke noget der legitimerer, at man internt i myretuen skal tage hensyn til andre mennesker. Men det er i konflikt med den enkeltes oplevelse inde i myretuen, hvor man i forhold til sine nærmeste har en oplevelse af at skulle tage hensyn, en oplevelse som er kropsligt funderet. Det er måske en måde at forklare de to poler på", siger Llambias eftertænksomt og fortsætter:

 

"De to poler forsøger man at få til at mødes i forskellige sammenhænge, hvor man overfører hensynet fra de nære forhold til stammen, slægten eller menneskeheden. Man abstraherer hensynsfølelsen til også at omfatte mennesker man ikke kender, altså også dem i Bangladesh og Indien. I den bevægelse har man en masse kompliceringer, hvor man også tager hensyn til stammens økonomiske forhold. F.eks. hvor meget ulandshjælp man kan bidrage med uden at ens egen stammes økonomi bryder sammen. Da jeg skrev A.P.O.L.L.O.N., tog jeg udgangspunkt i en model for den konflikt, som jeg fandt i trafiksystemet. Her har man selvfølgelig en slags absolut forståelse for, at man skal tage hensyn til andre mennesker, men man kommer i konflikt med nogle andre konkrete hensyn til økonomien og hensynet til at man skal have lov at bevæge sig frit. Det er selvfølgelig omkostningsfuldt i og med, at der i trafiksystemet eksisterer en direkte forbindelse mellem vejsystemet, brugernes adfærd og antallet af døde. Det er en mikroudgave af konflikten, som man legitimeringsmæssigt får svært ved at forklare sig ud af. Man kan gå til den ene side og sige, at hensynet har man til den enkelte, og det ville i realiteten betyde at man ikke kunne køre i bil. Det kan man ikke manøvrere efter, og så glider man over mod den anden yderlighed, som er et superliberalt system, hvor man siger, at nogen må dø for at andre kan få frihed og rigdom. Et eller andet sted mellem de to poler er der en genklang af et galaktisk perspektivs manglende legitimering af hensynet til det nære og følelsen af at hensynet er indbygget i kroppen og kærlighedsfiguren."

 

Det er karakteristisk for dine bøger at du anlægger et sådant galaktisk perpektiv på verden, et konceptuelt blik kunne man kalde det, hvor omverden aflæses på overfladen. Hvad er det der gør at du i dine bøger - i modsætning til i Not ant - kan se verden i dette perspektiv?

"Det kan jeg måske, fordi i teksten er hensynsfiguren allerede abstrakt. Jeg tror, at en af de fascinerende ting ved den skriftlige verden, ved fiktionens verden, er at den i sig selv er abstrakt. Du taler om det konceptuelle, men bogen i sig selv er et koncept, selve ordet er et koncept. Der er så at sige indbygget et galaktisk perspektiv i sproget, idet det er indifferent over for det kropslige."

 

Men hvad kan du bruge dette galaktiske perspektiv til?

"Når det galaktiske perspektiv bliver sat i spil i en konkret kærlighedskontekst, hvad jeg jo altid gør, så kommer det i konflikt med sig selv. Desto større sociologiske modeller man har, desto mindre ser man det enkelte menneske. Her henter jeg referentialitet i den offentlige administration, fordi den består af én stor sociologisk model for hvordan flest mulige mennesker bliver tilgodeset - men ikke alle! Det der interesserer mig, er at undersøge hvordan man håndterer spildet i det system, altså taberne. Det gør man ved alle mulige legitimeringer. 'Vi gør vores bedste'. 'Vi prøver at samle taberne op hen ad vejen'. Man har ganske enkelt svært ved at forholde sig til det enkelte menneske. I A.P.O.L.L.O.N. vender jeg så problemstillingen på hovedet ved at gøre den enkelte, altså Prometheus, til skurken og helten Epimetheus til systemets mand. De to brødre burde føle empati for hinanden, men som i klassisk science fiction er empatien skåret bort til fordel for systemet."

 

I dine tre første bøger indskriver du elementer af din egen biografi i fiktionen. Hvad er formålet med denne leg med det selvbiografiske?

"Det er fordi, når jeg forsøger at forstå en offentlig kontekst ved at påtage mig det offentliges kulde, så kommer jeg som individ i konflikt med den præmis jeg har stillet op. Hvis jeg skal prøve at forstå, hvorfor man skal tage hensyn til andre mennesker, så indbefatter det jo ikke nødvendigvis mig selv. Hvis jeg virkelig var en taberfigur, og det er jeg jo i hvert fald i økonomisk forstand, så ville jeg ikke nødvendigvis kunne legitimere, at jeg får flere penge. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt kan det simpelthen ikke betale sig."

 

Hvad er det for en karakter du har prøvet at skabe?

"Det er den karakter, som er fanget i alle de der dilemmaer. Mellem hensynet til ens egne nærmeste kontra hensynet til alle andre mennesker. Det er et dilemma som udspiller sig i ethvert parforhold, især i et parforhold med børn."

 

Stiller du ikke mennesket over for en radikal etisk fordring, som det aldrig vil kunne opfylde inden for fællesskabets rammer?

"Jeg synes ikke at man kan tale om en etisk fordring, for jeg siger ikke noget bestemt. Jeg prøver at eksperimentere med forskellige standpunkter. Et standpunkt i Rådhus var at man skal tage maksimalt hensyn til den enkelte. Et andet standpunkt var at man ikke skal tage hensyn til den enkelte, men kun til det brede output. Hvorfor stiller man en skulptur op foran rådhuset? Det er ikke alle der kan lide det, men der er nogen der mener at det gør mange mennesker glade. I min næste bog, eksperimenterer jeg med det standpunkt at det ikke er muligt at legitimere hensynet. Derfor bliver det til et rent valg. Der er der muligvis en forbindelse til kristendommen.

 

Kristendommen har da et bud om at man skal elske sin næste. Hvad bliver der af næstekærligheden i denne problematik?

"I A.P.O.L.L.O.N.  er det kørt ud på overdrevet, hvor næstekærlighed er blevet til forhandling. Det er en satire over et offentligt system som det danske, hvor man forhandler sig frem til næstekærligheden. Den gælder for de fleste, men ikke nødvendigvis for alle. Det er et post-kristent system, hvor man ikke længere fuldt ud opererer med et absolut på det abstrakte plan, men kun på et lokalt, kropsligt funderet plan. Jeg vil gerne have, at mine værker skal stå og oscillere mellem de to poler. Mellem den kropsligt funderede, indiskutable form for næstekærlighed og systemets amputerede, abstrakte næstekærlighed."

 

I myten gør Prometheus oprør mod guderne, altså et religiøst eller metafysisk absolut. Hvad er det så han gør oprør mod i A.P.O.L.L.O.N.?

"Fra at være et religiøst absolut er det i vores samfund blevet til et administrativt absolut. Det er et økonomisk-strukturelt paradigme, der er blevet absolut. Man har en forestilling om at en vis procentdel af befolkningens interesser skal tilgodeses, hvilket i praksis først og fremmest vil sige middelklassens interesser. Det er med andre ord middelklassens interesser, der er blevet det nye absolut, men det har ingen åndelig legitimitet længere. Det har kun pragmatisk og relativ legitimitet, men det mimer på mange planer, at det har åndelig legitimitet. For eksempel står der på Vejdirektoratets hjemmeside, at 'enhver trafikdræbt er en for meget'. Det er lige præcis det åndelige absolut, der bliver mimet, men i praksis er Vejdirektoratet udmærket godt klar over at de 500 trafikdræbte om året har en meget nøje sammenhæng med den måde vejsystemet er udformet på. På deres hjemmeside burde der derfor stå '500 trafikdræbte om året er acceptabelt, men 501 er en for meget'."

 

Hvilken funktion har kunsten i denne problematik?

"Det spørgsmål bliver jeg tit konfronteret med i forbindelse med oplæsningsarrangementer. Oplæsninger bliver jo altid holdt i offentlig regi. Det vil sige, at synspunktet er immanent det offentliges, hvilket igen vil sige, at jeg går ind og påtager mig et offentligt ansvar. Hvis jeg siger noget om at 'kunsten burde', eller 'kunsten skal' eller 'kunsten er med til', så påtager jeg mig et strukturelt synspunkt. Det ville være det samme som at sige, at kunst er godt fordi det bidrager til 60 % af befolkningens velvære. Det synspunkt vil jeg ikke påtage mig. Så vælger jeg det private synspunkt, som er at jeg kun taler gennem bogen. Jeg nægter altså i praksis at udtale mig. Det vil folk ofte ikke acceptere, fordi de ikke vil være med til denne skelnen mellem offentligt og privat synspunkt."

 

Men som forfatter må du have gjort dig nogle overvejelser?

Det eneste synspunkt jeg egentlig kan påtage mig er fra person til person. Det vil altså sige fra skribent til læser. Jeg vil ikke påtage mig at oplyse samfundet om dets legitimeringsproblemer, men jeg vil godt påtage mig at oplyse den enkelte om dens dilemma i legitimeringskrisen. Så forbliver det på et privat niveau, hvilket egentlig gør det til en slags græsrodsarbejde på mikroplan.

 

 

 

Bliver der så ikke i sidste instans tale om ideologikritik eller systemkritik i klassisk forstand?

Det bliver en kritik af legitimeringskrisen, men jeg kan kun påtage mig at sætte den enkelte ind i dens situation i forhold til legitimeringskrisen. Mit i denne tid gældende synspunkt er, at det ikke er muligt at legitimere et hensyn på et abstrakt plan. Hvis dét er budskabet, bliver det også i en eller anden forstand revolutionært eller omstødende i forhold til de legitimeringsmodeller som flyder.

 

Dit projekt  bliver nærmest at dekonstruere enhver abstrakt legitimering og hive det ned på et konkret kropsligt plan.

"Ja, og det er sjovt nok præcis det modsatte af, hvad der står i A.P.O.L.L.O.N.. Men A.P.O.L.L.O.N. er jo en satirisk roman. Den forsøger at hive et statistisk, abstrakt middelklassehensyn op på et fuldstændigt horribelt plan, hvor det så forhåbentlig bliver tydeligt at det er grotesk. Hensynet til middelklassen er grotesk i og med at det forsøges legitimeret som et samfundsmæssigt absolut. Simpelthen fordi der er stemmer i lortet. Hvis de så bare ville være ærlige i stedet for."

 

Det er karakteristisk for dine bøger, at de er genrehybrider. Hvorfor bruger du hybridformen?

"Det gør jeg ikke bevidst. Det er ikke noget jeg gør fordi jeg har et negativt forhold til romanen eller den gode fortælling. Der er heller ikke noget evolutionært med at jeg vil udvikle litteraturen på en bestemt måde. Jeg tror, det er fordi jeg oscillerer mellem forskellige synspunkter, for eksempel det galaktiske og det selvbiografiske synspunkt. Det får så også indflydelse på formen."

 

Llambias fortæller om sin tid på universitetet og sine problemer med at holde sig inden for de rammer som institutionen satte for genren universitetsopgave.

 

"Man kan sige, at jeg har et institutionelt problem. Der gav det mig  frihed at komme over i litteraturens og fiktionens verden, hvor der er langt større frihed for opgaveafleveringen. Man kan låne fra journalistiske metoder, man kan låne fra essaygenren som jeg gør det i Rådhus eller science fiction genren som jeg gør det i A.P.O.L.L.O.N.. De forskellige genrer determinerer jo et synspunkt. Essayet determinerer en bestemt måde at argumentere på og en bestemt måde synspunktet kommer til udtryk på. Romanen har meget strenge krav til, hvordan et synspunkt kan udtrykkes, især at det bliver inden for fiktionens rammer. Der føler jeg åbenbart, og det er en ren konstatering, at jeg skal have flere synspunkter og flere forskellige modi at arbejde i. Derfor ender det som det gør. Der er ikke noget politisk i det overhovedet."

 

Du har engang sagt at bogen udgør en grænse som du ikke vil problematisere eller overskride. Hvorfor ikke?

"Det gør jeg også i min næste bog, hvor jeg peger på at der bliver skrevet en bog. Når jeg ikke har villet gøre det tidligere, er det fordi jeg har fundet det kedeligt når jeg har læst den slags bøger. Jeg kan dog også give et eksempel på, hvor jeg synes at det er godt, nemlig Italo Calvinos Hvis en vinternat en rejsende. Han peger på bogen i indledningen, 'De sidder nu og læser i en bog', og  han peger på den ved hele tiden at bryde ind. Det synes jeg er vellykket, så det kan sagtens lade sig gøre. Det var bare et synspunkt jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg brugte det som et arbejdsredskab. Men det skal virkelig gøres med elegance, og om jeg selv gør det, kan jeg først se når jeg efter et stykke tid ser tilbage på bogen."

 

 

 

Hvad fik dig til at ændre synspunkt og hvorfor føler du nu trang til at problematisere bogen som størrelse?

Det gjorde jeg, fordi jeg blev professionel forfatter fra og med min tredje bog, Den dag vi blev frie. Indtil da havde jeg ikke været forfatter, men billedkunstner som flirtede med romanen. Så blev jeg pludselig langt mere sårbar, fordi jeg havde påtaget mig det ansvar at tage bogen som bog alvorlig. Den sårbarhed bevirkede også at forfatterfiguren blev en del af mit eget liv, hvor den før ikke havde spillet nogen rolle. Derfor optræder der også en forfatter i romanen. Det ville sådan set være urimeligt ikke at tage det på sig, hvis jeg skulle påstå at der var noget selvbiografisk. Det indebærer så en stor risiko, fordi jeg ved hvor kedeligt det kan blive for læseren og hvor forslidt emnet er. På det punkt er der mange som tror at have opfundet den dybe tallerken, og det bliver ofte tekst for tekstens skyld uden at pege på noget andet. Personligt kan jeg godt lide når teksten samtidig kommer til at oscillere i forhold til noget kropsligt."

 

 

Martin H. Brunsgaard

er stud. mag. i dansk ved Københavns Universitet.