Melchior Martzan
(1629-1654 (1656))


Københavnsk bogtrykker af tysk oprindelse. Han var den første, der blev udnævnt til andenuniversitetsbogtrykker (april 1631). Med embedet fulgte retten til at drive boghandel. I december 1644 efterfulgte han Salomon Sartor som førsteuniversitetsbogtrykker. Han blev også brugt som regeringsbogtrykker og fik efter Sartors død eneret på at trykke skolebøger og kalendere.

Adskillige af Ole Worms skrifter er trykt hos Martzan, og han delte avisprivilegium med boghandleren Joachim Moltke, på hvis forlag han jævnligt trykte bøger.

Martzans smukkeste bog er Simon Paullis Flora Danica (se nedenfor), som havde Moltke og Jørgen Holst som fælles forlæggere. Den må betegnes som det kostbareste bogværk fremstillet i privat entreprise i datidens Danmark. Det fremgår af regningen på ca. 1700 gylden for illustrationerne, at bogen er kommet i et oplag på ca. 1000.

1647-1650 havde Martzan en trykkerifilial i Oslo (Christiania). I april 1651 giftede han sig med Cathrine Grefken, der var enke efter først Sartor og derefter en anden bogtrykker, Melchior Winckler. Herved overtog Martzan Sartor/Wincklers trykkeri og ejendomme i Skindergade.

Da han døde i juli 1654, blev trykkeriet videreført et par år endnu af arvingerne. Men på grund af gæld til universitetet og ubetalte leverancer til regeringen måtte enken erklære sig insolvent og trykkeriet lukkede med udgangen af 1656. I 1659 overtog universitetet inventaret, bl.a. to presser og halvtreds kasser med typemateriale. Enken, der døde i 1667, omtales i 1659 som fattig. Den ene presse blev senere udlejet til bogtrykkeren Henrik Gøde, mens resten af trykkeriet omkring 1666 skal være blevet solgt til Vitus Haberegger, der havde været bogbinder i København, men i 1666 var blevet udnævnt til gouvernementsbogtrykker i Skåne.

(Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. København 1992. s. 49-51)

 

Se hans anvendte typer:

 


© Det Kongelige Bibliotek 2007