Redaktionel leder Bogens Verden 1/2005

 

Med dette første nummer af Bogens Verden i 2005 markeres to jubilæer.

 

Tidsskiftets forgænger, Bogsamlingsbladet, der blev udgivet af den nystiftede forening ”Danmarks Folkebogssamlinger”, startede med at udkomme i 1906. Men da ”Danmarks Biblioteksforening” blev skabt i 1919 som en videreførelse af ”Danmarks Folkebogsamlinger”, ændrede tidsskriftet samtidig navn til Bogens Verden. Med kontinuiteten in mente er det altså årgang 100, der indledes med dette nummer. En ganske pæn årrække for et tidsskrift, der oprindeligt primært beskæftigede sig med bøger og boganmeldelser, men i dag favner bredere med behandlingen af  temaer indenfor kultur og litteratur.

 

At kulturtidsskrifter har svære eksistensbetingelser (også) i disse år er imidlertid ikke nogen hemmelighed. Som anført et par gange på denne plads i forrige årgang, har den bortfaldne portostøtte påført en lang række, især mindre fag- og kulturtidsskrifter nogle økonomiske ekstrabyrder, der har gjort den fortsatte eksistens til en kamp, som i øvrigt ikke helt få har bukket under for.

 

Bogens Verden eksisterer – som det ses – stadig, men vi har som mange andre måttet justere og rette ind i overensstemmelse med de nye vilkår. Udover en mindre forhøjelse af abonnementsprisen er den vigtigste ændring, at tidsskriftet nu udkommer med 4 numre årligt mod tidligere 6. Denne ændrede disponering af stoffet er favorabel i lyset af de stærkt stigende portotakster.Til gengæld vil antallet af sider i de enkelte numre være større, således at den samlede stofmængde i en årgang mindst vil være den samme som tidligere.

 

Bogens Verden er ikke et tidsskrift, der primært skal – eller kan – leve af sin aktualitet. Alligevel vil vi fortsat i videst mulig omfang behandle temaer og emner, der er oppe i tiden eller vækker genklang i de læsere, der betragter nutiden som et resultat af fortiden.

 

Af samme grund er det naturligt at markere et andet ’jubilæum’, der har været forberedt gennem lang tid, og som kulminerer på H.C. Andersens 200-års fødselsdag d. 2. april. Den officielle hyldest, da Andersen fyldte 70, var ved at tage livet af den gamle digter. Og der er dem, der mener, at 200-års dagen vil tage livet af ham endnu en gang – og denne gang ’for good’. Men selv om tidsskriftet allerede i 2003, nr. 6 (nu tilgængelig online) tog hul på ’festlighederne’, vil vi også i dette nummer  understrege substansen i hurlumhejet, nemlig at H.C. Andersen simpelthen var en genial og vidunderlig digter – og et kompliceret og fascinerende menneske.

 

Endvidere bringes i dette nummer 3 oversigtsartikler om den politiske, den historiske og (i bredeste

forstand) kunstfaglige litteratur, der i 2004 udkom på dansk. Artiklerne vil blive fulgt op i det kommende nummer, hvor det er skønlitteraturen, der tages op til behandling. Tilsammen skulle de gerne give nogle pejlemærker og fungere som modvægt mod den glemsel og ’overskrivning’, der i høj grad er bogmarkedets lod i informationsalderens ’stream of consciousness’.

 

                                                                                                                                                   Red.

 

 

Læs også Bogens Verden på nettet

Nu er også årgang 2003 tilgængelig online. Hermed er årgangene 1994-2003 – eller næsten 450 artikler – tilgængelige i en læse- og printvenlig udgave på www.bogensverden.dk

 

 

Rettelse:

I Johannes Fibigers artikel ”Kampen om litteraturhistorien” i Bogens Verden 2004/6 var kursivering af citater og noter desværre faldet ud, hvilket medførte, at citater kunne læses som Fibigers egen tekst. Vi beklager.